ค่ายรูดซิป(เ)ปิดปาก 4 ตอน The Untold Uthaitopia
  ติดตามรายละเอียด ค่ายรูดซิป(เ)ปิดปาก 4 ตอน The Untold Uthaitopia สนใจรับสมัครภายใน 20 ตุลาคม 2559   
  9 ส.ค. 59
  เมื่อร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ ก็เปรียบเสมือนการ "เซ็นเช็คเปล่า" ให้กับรัฐบาล คสช. และ กรธ. เพื่อเขียนกฎกติกาต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบรัฐธรรมนูญ อย่างเช่น กฎหมายพรรคการเมือง ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายการปฏิรูป ฯลฯ ดังนั้น ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจตัวจริงควรต้องจับตาและมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ให้ได้มากที่สุด
  microphone
  9 ต.ค. 59
  กฎหมายการใช้เครื่องขยายเสียง ฉบับเก่าแก่ปี 2493 กำหนดไว้ว่า การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงต้องใช้ภาษาไทยเท่านั้น แถมยังกำหนดโทษไว้ถึงจำคุกด้วย ข้อยกเว้นก็มีบ้าง แต่จะรอดกฎหมายนี้ได้หรือไม่ อย่างไร ลองอ่านกันดู
  the National Security Council
  7 ต.ค. 59
  สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ สาระสำคัญคือการเพิ่มนิยามคำว่า "ความมั่นคง" การเพิ่มรมต.กระทรวงดิจิทัลและยุติธรรม เข้าไปในสภาความมั่นคงฯ และให้อำนาจหน้าที่ในการร่างนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง ซึ่งต้องร่างตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ของคสช.
  28 ก.ย. 59
  การยุติการตั้งครรภ์โดยการทำแท้งเถื่อน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ได้รับบาดเจ็บ และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย จากรายงานสถานการณ์ และสถิติการทำแท้งในประเทศไทย  พบว่ามีการทำแท้งประมาณปีละ 300,000 คน และผู้หญิงประมาณ 300 คน ต่อ 100,000 คน
  27 ก.ย. 59
  ตลอดสองปีหลังการรัฐประหาร เรือนจำมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือ ความยากลำบากของผู้ต้องขังหรือนักโทษในเรือนจำ ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎสิบชื่อจำกัดผู้มีสิทธิเยี่ยมอย่างเคร่งครัด การให้เจ้าหน้าที่รัฐมาสอดส่องดูการติดต่อระหว่างคนข้างในกับบุคคลภายนอกรวมทั้งทนายความ นอกจากนี้
  electoral bill
  27 ก.ย. 59
  ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นหนึ่งในกฎหมายกกต. ส่งร่างให้กับกรธ. เมื่อ 19 กันยายน 2559 โดย สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ให้คำอธิบายร่างกฎหมายอย่างกระชับๆ ว่า ฉบับ "4 ปฏิรูป" ปฏิรูปการรับสมัคร การหาเสียง การใช้สิทธิ และการประกาศผล
  26 ก.ย. 59
  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดเวทีวิชาการเกี่ยวกับางประมวลกฎหมายยาเสพติด อย่างไรก็ดี ในเวทีได้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า การแก้ปัญหายาเสพติดต้องเริ่มจากปรับมุมมองต่อผู้ที่เสพยาเสียใหม่ จากอาชญากรก็ควรจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟู และให้คงโทษไว้เฉพาะผู้ที่ผลิตหรือครอบครองเพื่อการค้า