national reform steering assembly
  26 ก.ค. 60
  หลายคนอาจจะเคยได้ยินผลงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปหรือสปท. มาบ้าง ไม่ว่าจะเป็น “กฎหมายตีทะเบียนสื่อ” หรือข้อเสนอเล่นเฟซบุ๊กต้องใช้สแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือเลขบัตรประชาชน แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักหน้าค่าตาของนักปฏิรูปในสภาแห่งนี้ว่า พวกเขาเป็นใครมาจากไหน แล้วพวกเขาปฏิรูปสังคมไทยด้วยเงินภาษีประชาชนอย่างไรบ้างตลอดการทำงาน 1 ปี 10 เดือน
  Conflict of Interest Bill
  23 ส.ค. 60
  ร่างพ.ร.บ.สี่ชั่วโคตร เป็นที่ฮือฮาอย่างมากในสังคม เพราะเนื้อหาของกฎหมายจะครอบคลุมญาติของเจ้าหน้าที่รัฐไว้อย่างกว้างขวาง สำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการที่มีญาติพี่น้องมาเกี่ยวข้องในการคอรัปชั่น 
  talk with philosopher about reform education
  23 ส.ค. 60
  เมื่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เสนอให้เพิ่มวิชาจำพวกศาสนา,คุณธรรม,จริยธรรม และหน้าที่พลเมืองใน 2 คาบท้ายของการเรียนทุกวัน เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กเป็นคนดีขึ้นมา เราจึงอยากไปคุยกับนักปรัชญาอย่าง รศ. เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ภาคปรัชญาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
  National Reform Commitee
  19 ส.ค. 60
  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ที่ิเพิ่งประกาศใช้ ซึ่งรายชื่อของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ปรากฎว่า หลายคนเคยทำงานในสภาปฏิรูปมาแล้วถึงสองสมัย
  18 ส.ค. 60
  การดำเนินงานปกป้องและติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนถือว่ามีความล้มเหลว ขัดกับหลักการปารีส และ ร่าง พ.ร.ป. กสม. ฉบับใหม่ เสี่ยงทำให้ กสม. ไทยถูกลดระดับสถานกาพสถาบันสิทธิมนุษชนแห่งชาติเหลือเพียงระดับ C ภาคประชาสังคมเสนอแนะให้มีการเลือกตั้งให้เร็วก่อนที่จะเซ็ทซีโร่ กสม.
  pointing finger
  9 ส.ค. 60
  รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้ รัฐมีหน้าที่จัดทำมาตรการและกลไกเพื่อป้องกันทุจริต รวมทั้งกลไกส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านหรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครอง แต่จากร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสฯ กลับพบข้อกังวลหลายประการว่า จะให้ผลตรงข้าม ทำให้คนช่วยชี้เบาะแสยากขึ้น 
  8 ส.ค. 60
  23 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 -16.00 น. ที่เวทีสตรีนิยม มีการนำเสนอผลงานนักศึกษาภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลากหลายเรื่องราว หนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่อง "ประสบการณ์ตรงความรุนแรงทางเพศที่พริตตี้อย่างดิฉันเผชิญมา"