10 mechanisms
  29 ต.ค. 60
  กลไกใหม่ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 เช่น กฎหมายพรรคการเมือง การนับที่นั่งส.ส. กลไกลนายกฯคนนอก ฯลฯ หากถูกนำมาใช้ประกอบกันในเงื่อนไขและจังหวะเวลาที่ถูกต้อง อาจทำให้ คสช. สามารถควบคุมผลการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ และทำให้การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่มีความหมาย
  Army Truck
  17 ธ.ค. 60
  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ออกตามมาตรา 44 อย่างน้อย 4 ฉบับ ยกเว้นความรับผิดให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานตามคำสั่งนั้นๆ ไม่ให้ถูกตรวจสอบโดยศาลปกครอง ไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย ถ้าได้กระทำไปโดยสุจริต อำนาจลักษณะนี้แทบจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วในยุค คสช.
  US justice
  15 ธ.ค. 60
  เปิดงานศึกษาตัวอย่างจากอเมริกา เคยมีระบบประกันตัวเหมือนไทยแต่เปลี่ยนสำเร็จ มาใช้ระบบประเมินความเสี่ยงแทนการวางเงิน จัดตั้งสำนักสืบเสาะข้อมูลโดยเฉพาะเพื่อนำเสนอศาล เก็บข้อมูลได้จริง รวดเร็ว ประเมินผลค่อนข้างแม่นยำ หลบหนีน้อย ใช้งบน้อยกว่าเอาคนไปขังคุก 
  Participation Channel
  9 ธ.ค. 60
  รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน เขียนคำว่า "มีส่วนร่วม" ไว้ถึง 22 ครั้ง รวมทั้งบังคับใช้รัฐต้องรับฟังประชาชนและให้มีส่วนร่วมด้วยในหลายประเด้น ในความเป็นจริงประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยรู้ว่า ตัวเองมีสิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องใดบ้าง  
  8 ธ.ค. 60
  ช่วงเดือนตุลาคม 2560 วิกฤติการณ์ทางการเมืองในสเปนคือข่าวใหญ่ที่ครองหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับ วิกฤตการณ์ดังกล่าวเกิดจากกรณีที่รัฐบาลท้องถิ่นของแคว้นคาตาลันจัดการลงประชามติเพื่อแยกตัวออกจากการปกครองของสเปน แม้ศาลรัฐธรรมนูญของสเปนจะมีคำสั่งให้การทำประชามติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  8 ธ.ค. 60
  ในปี2547ความขัดแย้งในชายแดนใต้ปะทุขึ้น นับแต่นั้นมีความพยายามในการหาทางออกด้วยกลไกรัฐ บทบาทของภาคประชาสังคมและต่างๆอีกมากมาย จวบจนวันนี้เป็นเวลา 13 ปีแล้ว นำไปสู่การถอดบทเรียนและเสนอข้อมูล แนวทางในการส่งเสริมกระบวนการสันติภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ "คนนอก" พื้นที่ความขัดแย้งในชายแดนใต้
  Voice of farmers on plant species bill
  8 ธ.ค. 60
  ฟังเสียงจากเกษตรกร ที่ไม่ได้เพียงแค่ปลูกพืชเพื่อขายผลเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ศึกษาและทำงานกับพันธุ์พืชท้องถิ่น และมีรายได้จากการขายต่อเมล็ดพันธุ์ ต่อร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ฉบับใหม่