สนช. เตรียมพิจารณา ขึ้นเงินเดือนทหารยศ “พลเอก” เทียบเท่า "พลเอกพิเศษ"

สนช. เตรียมพิจารณา ขึ้นเงินเดือนทหารยศ “พลเอก” เทียบเท่า "พลเอกพิเศษ"

เมื่อ 15 พ.ย. 2561
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …  ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้เสนอ 
 
พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นยกเลิกอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารของนายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือพลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล รับเงินเดือนระดับ น.9 แก้ไขเป็นให้นายทหารสัญญาบัตรยศ พลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ และพลอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.9 แทน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและการบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหม
 
อย่างไรก็ตาม 6 พฤศจิกายน 2561 ครม. ได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบจาก สนช. จะทำให้นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก และยศพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.9 โดยเป็นขั้นเงินเดือนสูงสุดของข้าราชการทหาร 
 
ซึ่งเท่ากับว่า นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก จะได้รับเงินเดือน ต่ำสุดอยู่ที่ 56,117 และสูงสุดอยู่ที่ 76,604 บาท (จากเดิมที่ขึ้นไปเมื่อปี 2558 อยู่ในระดับ น.8 ต่ำสุดอยู่ที่ 42,217 และสูงสุด 72,965 บาท)
 
ทั้งนี้ ทหารยศพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ เป็นตำแหน่งที่เพิ่งถูก “แปรรูป” มาจากยศจอมพลซึ่งตามการขึ้นเงินเดือนในปี 2558 ทหารยศจอมพล และพลเอกที่ครองอัตราจอมพล ก็ได้รับเงินเดือนในระดับ น.9 อยู่แล้ว  
 
ย้อนไปก่อนหน้านี้ สนช. ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร เพื่อขึ้นเงินเดือนให้ทหาร เมื่อ 19 มีนาคม 2558 ด้วยมติ 163 เสียง งดออกเสียง 14 เสียง จากทั้งหมด 177 เสียง โดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน โดยครั้งนั้นเป็นการขึ้นเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม หลังผ่านการเห็นชอบจาก สนช. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558