เห็นว่ากฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงที่มีอยู่มีเงื่อนไขการประกาศใช้ที่ครอบคลุมสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อรัฐหรือรัดกุมเพียงพอที่จะคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลหรือไม่ และมีข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร

เก็บอาวุธทหาร: ยกเลิกกฎหมายความมั่นคง

เมื่อ 12 พ.ย. 2552
ออกแบบ
2

เห็นว่ากฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงที่มีอยู่มีเงื่อนไขการประกาศใช้ที่ครอบคลุมสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อรัฐหรือรัดกุมเพียงพอที่จะคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลหรือไม่ และมีข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร


เก็บอาวุธทหาร: ยกเลิกกฎหมายความมั่นคง

 

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ..2457
ให้ประกาศกฎอัยการศึกโดยพระบรมราชโองการ เมื่อเวลามีเหตุอันจำเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยปราศจากภัย ซึ่งจะมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร (มาตรา 2)
ให้การประกาศเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาทหาร ณ ที่นั้น ซึ่งมีกำลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่นอย่างใด ๆ ของทหาร เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่งใดให้มีอำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึก เฉพาะในเขตอำนาจหน้าที่ของกองทหารนั้นได้แต่จะต้องรีบรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด(มาตรา 4)

 
พระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ..2547
สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายความว่า สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง(มาตรา 4)
เมื่อปรากฏว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อบังคับใช้ ในกรณีที่ไม่อาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้ทันท่วงที นายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปก่อน แล้วขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ภายในสามวัน (มาตรา 5 )
ในกรณีที่สถานการณ์ฉุกเฉินมีการก่อการร้าย การใช้กำลังประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล และมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรง และให้นำความในมาตรา 5 และมาตรา 6 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม(มาตรา 11)

 
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ..2551
คณะรัฐมนตรีมีอำนาจมอบหมายให้ กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแต่ยังไม่มีความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลานานทั้งอยู่ในอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วย (มาตรา 15)

Comments

yingcheep's picture
พรบ.รักษาความมั่นคงภายใน ไม่ดีเลย ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจคนเดียวเลย