ให้มีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบความจริง

ข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.รวมใจแก้วิกฤตสาธารณภัย สำหรับพิจารณาโดยประชาชน

เมื่อ 7 พ.ย. 2554
ออกแบบ
5

ให้มีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบความจริง


มาตรา ๒๔ นับจากวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่ารัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบให้ประกาศภาวะรวมใจแก้วิกฤตสาธารณภัยมีระยะเวลาหนึ่งปีตามแผนมาตรการตามมาตรา ๒๕ และให้ถือว่าคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการอิสระตามมาตรา ๒๐

ร่างกฎหมายนี้ระบุว่า ให้ถือว่ารัฐสภาเห็นชอบให้ประกาศภาวะรวมใจแก้วิกฤติสาธารณภัยมีระยะเวลาหนึ่งปีและให้ถือว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ(คอป.)ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการอิสระ

ผู้ร่างอธิบายว่า  คอป.ไม่ได้มีหน้าที่เพียงตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นแต่ต้องตรวจสอบค้นหาความจริงเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมและรากเหง้าของปัญหาที่เกิดซ้ำซากและไม่ได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียมกันในการบังคับใช้กฎหมายหรือการมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรการขยายชุมชนเมืองโดยละเลยสิทธิของประชาชนในบริเวณที่เกี่ยวข้องการดองข้อเสนอโดยหน่วยงานรัฐรวมไปถึงการวางมาตรการเพื่อความปรองดองและลดความขัดแย้งทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติไม่ว่าจะระหว่างประชาชนภาคธุรกิจผู้ประกอบการที่ขึ้นราคาสินค้าหรือบริษัทประกันฯลฯ

   

    ข้อชวนคิด:

  • ปัจจุบัน มีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติหรือคอป.ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมีวาระการทำงานชั่วคราวเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง คณะกรรมการที่ระบุในร่างกฎหมายนี้ควรจะเป็นชุดเดียวกันหรือไม่?
  • ผู้ร่างเสนอว่า หากร่างพระราชบัญญัตินี้ผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับใช้ ให้ถือว่ารัฐสภาเห็นชอบให้ประกาศภาวะรวมใจแก้วิกฤติสาธารณภัยสำหรับวิกฤติการณ์น้ำท่วมปี 2554 ทันที กล่าวคือ หากกฎหมายนี้ผ่านก็ให้ถือว่า รัฐสภาเห็นชอบประกาศภาวะวิกฤตสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วม 2554 ไปโดยไม่ต้องผ่านสภาอีกครั้ง

 

Comments

opop's picture

อันเนี้นอ่ะชอบ เพราะตกลงยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น