ขบวนประชาชนจัดทัพลูกโป่งหลากสี ร้องนายกฯ อย่าทิ้งกฎหมายประชาชน 9 ฉบับ

ขบวนประชาชนจัดทัพลูกโป่งหลากสี ร้องนายกฯ อย่าทิ้งกฎหมายประชาชน 9 ฉบับ

เมื่อ 13 ก.ย. 2554

วันที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 9.00 น. เครือข่ายภาคประชาชนจาก 13 องค์กร ได้แก่ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายผู้หญิง เครือข่ายสมานฉันท์แรงงานไทย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง เครือข่ายผู้ป่วยจิตเวช ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน เครือข่ายผู้เสนอกฎหมายป่าชุมชน เครือข่ายประชาชนผู้เสนอกฎหมาย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) พร้อมมวลชนจำนวนหนึ่งจากทั่วประเทศรวมตัวจัดกิจกรรมริ้วขบวนลูกโป่งหลากสี 170 ลูก บริเวณหน้าทำเนียบเพื่อยื่นจดหมายถึง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อผลักดันร่างกฎหมาย พ.ร.บ. 9 ฉบับ สู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัยแรก

 
 
 
โดยกฎหมายทั้ง 9 ฉบับเป็นกฎหมายที่มาจากการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน 10,000 คน ซึ่งยื่นเข้าสู่รัฐสภาตั้งแต่ในสภาสมัยที่แล้ว แต่ยังไม่ถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาจนกระทั่งมีการยุบสภา และเลือกตั้งใหม่
 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 153 วรรคสอง กำหนดว่า หากมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ รัฐบาลใหม่ต้องร้องขอต่อรัฐสภาภายใน หกสิบวัน นับแต่วันประชุมสภาครั้งแรก เพื่อให้นำกฎหมายที่ค้างพิจารณาจากสภาที่แล้วมาพิจารณาต่อ หากรัฐบาลไม่ร้องขอให้นำกฎหมายฉบับใดขึ้นมาพิจารณาต่อ กฎหมายฉบับนั้นก็จะเป็นอันตกไป ดังนั้น เครือข่ายภาคประชาชนจากหลากหลายเครือข่ายที่เคยเสนอกฎหมายจึง รวมตัวกันมาเรียกร้องให้รัฐบาลนำกฎหมายภาคประชาชนกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาด้วย
 
ร่างกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ 1. ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... , 2. ร่าง พ.ร.บ. องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. .... , 3. ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... , 4. ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) , 5. ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุข, 6. ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ....., 7. ร่าง พ.ร.บ. บำนาญประชาชน พ.ศ. ...., 8. ร่าง พ.ร.บ. กองทุนผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. .... และ 9. ร่าง พ.ร.บ. การจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 

อิฐบูรณ์ อ้นวงษา หัวหน้าฝ่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิผู้บริโภค หนึ่งในผู้นำกิจกรรม กล่าวว่า ร่างกฎหมายทั้ง 9 ฉบับต้องถูกพิจารณาในที่ประชุมภายในสิบเจ็ดวันก่อนหมดสมัยการประชุม การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ของประชาชนในครั้งนี้มีลูกโป่งหลากสี 170 ลูกเป็นสื่อ บอกความหมายว่า ภายในสิบเจ็ดวันนี้ หากไม่มีการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวผลลัพธ์จะเป็นศูนย์ คือกฎหมายที่ประชาชนลงทุนลงแรงอย่างมากในการผลักดัน และคาดหวังไว้ว่าจะเกิดขึ้นต้องเป็นอันตกไป 
 
นอกจากลูกโป่งหลากสีแล้ว ในกิจกรรมครั้งนี้ประชาชนที่เดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่ยังได้ใช้ปากกาเมจิกเขียนข้อความไว้ใส่กระดาษผูกติดไว้ที่ลูกโป่งหลากสีของตนเอง เพื่อส่งข้อความที่ต้องการบอกกับรัฐบาลไปกับลูกโป่ง ซึ่งก็มีทั้งข้อความรณรงค์เรียกร้องกฎหมายทั้ง 9 ฉบับ หรือ ฉบับใดฉบับหนึ่งที่กลุ่มประชาชนเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น กฎหมายองค์กรอิสระเพื่อผู้บริโภค กฎหมายประกันสังคม เป็นต้น
 
หลังจากที่นัดกับตัวแทนของรัฐบาลไว้ประมาณ 11.00 น. แต่แม้จะเลยเวลาที่นัดหมายมาพอสมควรแล้วก็ยังไม่มีใครออกมารับข้อเรียกร้องของประชาชนทำให้มีบรรยากาศความไม่พอใจของกลุ่มประชาชนที่มารวมตัวกันเกิดขึ้นบ้าง เพราะเกรงว่ารัฐบาลชุดนี้อาจจะไม่อยากออกมารับข้อเรียกร้องดังกล่าวของประชาชน
 
จนกระทั่งเวลา 12.30 น. นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนออกมารับหนังสือของภาคประชาชน และได้กล่าวกับกลุ่มประชาชนทั้งหมดว่า นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเห็นว่า กฎหมายที่ประชาชนเสนอเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สำคัญกว่ากฎหมายที่มาจาก ส.ส. เพราะมาจากประชาชนโดยตรง และยังให้คำมั่นว่า จะนำร่างกฎหมายทั้งหมดเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
 

   

หลังจากนั้น นายแพทย์ สุรวิทย์ ได้ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายภาคประชาชนทำพิธีปล่อยลูกโป่งหลากสี 170 ลูกขึ้นฟ้าพร้อมกัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการส่งข้อเรียกร้องของประชาชนไปให้สูงที่สุด และทุกคนจึงแยกย้ายกันเดินทางกลับ
 
ทั้งนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ยังไม่มีการนำเรื่องกฎหมายประชาชนทั้ง 9 ฉบับมาพิจารณาแต่อย่างใด และรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ยังไม่ได้ร้องขอให้รัฐสภานำกฎหมายใดจากสภาที่แล้วกลับมาพิจารณา จึงต้องติดตามความคืบหน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดต่อไป วันที่ 20 กันยายน 2554 
 
กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจาก วันที่ 8 กันยายน 2554 ที่เครือข่ายภาคประชาชนทั้ง 13 องค์กร ได้รวมตัวกันไปเข้าพบนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือเพื่อขอให้สมาชิกรัฐสภาช่วยสนับสนุนและมีมติเห็นชอบให้เดินหน้านำร่างกฎหมายประชาชนที่ค้างอยู่มาพิจารณาต่อ