นิยามการชุมนุม

กฎหมายการชุมนุม ประชาชนควรมีส่วนร่วม

เมื่อ 20 ก.ย. 2553
ออกแบบ
1

นิยามการชุมนุม


มาตรา 5 ของร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.. .... เป็นบทนิยาม ประเด็นที่สำคัญ คือ ความหมายของการชุมนุมสาธารณะ
 
การชุมนุมสาธารณะ หมายความว่า การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะ เพื่อเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป และบุคคลอื่นสามารถเข้าร่วมการประชุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่”
 
จะเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมนี้ ไม่ได้กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมขั้นต่ำเอาไว้ว่าจะต้องมีจำนวนเท่าใด ต่างจากกฎหมายการชุมนุมของบางประเทศ เช่น อังกฤษกำหนดไว้ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป มาตรานี้จึงต้องเป็นที่เข้าใจของคนทั่วไปว่าการชุมนุมเป็นการรวมกันเพื่อเรียกร้องต่างๆ แต่หากมีผู้เรียกร้อง 1 คน หรือ 2 คน เพื่อเรียกร้องบางอย่างต่อรัฐบาล จะนำร่างพระราชบัญญัตินี้มาบังคับใช้หรือไม่
 
นอกจากนี้คำถามอื่นๆ เช่น การชุมนุมสาธารณะจำเป็นต้องมีการเดินขบวนหรือไม่ จำเป็นต้องเปิดให้บุคคลอื่นสามารถเข้าร่วมการชุมนุมได้ด้วยหรือไม่ ฯลฯ