สิทธิมนุษยชน-สิทธิสตรีในรัฐธรรมนูญ และสถานการณ์ปัจจุบัน

ในวาระ 108 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ (2 มกราคม 2455-2563) ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ
เรื่อง "สิทธิมนุษยชน-สิทธิสตรี ในรัฐธรรมนูญ และสถานการณ์ปัจจุบัน"
 
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องยูงทอง 2 สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี
 
กล่าวเปิดงานโดย คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
 
ร่วมอภิปรายโดย
- ดร.วรวิทย์ กนิษฐะเสน อดีตเอกอัครราชทูต - หลานชายของ “ปรีดี-พูนศุข”
- ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร อดีตเอกอัครราชทูต - ผู้เป็นเสมือนลูกชาย “ปรีดี-พูนศูข”
- ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานสถาบันปรีดี พนมยงค์
 
ดำเนินรายการโดย อ.วิโรจน์ อาลี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
- - - - - - - - - - -
- ฟรี
- สำรองที่นั่งได้ที่ [email protected]
- มีหนังสือเกี่ยวกับ "ปรีดี-พูนศุข" จำหน่ายหน้างานในราคาพิเศษ
- ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ค  สถาบันปรีดี พนมยงค์ - Pridi Banomyong Institute