จับตาครั้งใหญ่ 7 เม.ย.54 ที่ประชุมส.ส.เร่งนำกฎหมายแรงงาน 3 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาก่อนยุบสภา

จับตาครั้งใหญ่ 7 เม.ย.54 ที่ประชุมส.ส.เร่งนำกฎหมายแรงงาน 3 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาก่อนยุบสภา

เมื่อ 5 เม.ย. 2554

ถ้าวันที่ 7เมษายน 2554 สภาฯไม่ล่มเสียก่อน นับเป็นอีกครั้งของประวัติศาสตร์ที่ผู้ใช้แรงงานจะได้เห็นการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องแรงงานรวม 3ฉบับ กล่าวคือ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23ปีที่ 4 ครั้งที่ 22(สมัยสามัญทั่วไป) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ตึกรัฐสภา จะมีการพิจารณารายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ประกอบด้วย

                         (1) ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ......

                         (2) ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ......

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนลงมติในวาระ 2-3 ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของวุมิสภาต่อไป นอกจากนั้นแล้วยังมีร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่จะหยิบยกมาพิจารณารอบสุดท้ายด้วยเช่นกัน คือ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับรองในวาระ 3ไปแล้วเมื่อวันที่ 28มีนาคม 2554

แน่นอนร่างกฎหมายทั้ง 3ฉบับ แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับพี่น้องแรงงานที่มีกว่า 36 ล้านคนในประเทศไทย ทั้งแรงงานในระบบ นอกระบบ และข้ามชาติ แต่นั่นมิได้หมายความว่ากฎหมายดังกล่าวจะเอื้อหรือเป็นประโยชน์กับพี่น้องโดยทั้งหมด ยังมีอีกหลายประเด็นที่ไม่ปรากฏในร่างรายงานทั้ง 3ฉบับ พี่น้องสามารถดูประเด็นที่ยังคลุมเครือได้ในข้อสังเกตและบางมาตราของร่างรายงานแต่ละฉบับ ที่เอาเข้าจริงๆแล้ว หลายประเด็นควรที่จะปรากฏในแต่ละมาตราได้เลย มิจำเป็นต้องตั้งเป็นข้อสังเกตหรือแขวนไว้หรือรอแปรญัตติ ทั้งนี้

(1)     ร่างกฎหมายประกันสังคม ดูที่หน้า 10-11ของเอกสาร (รายงานประกันสังคม_กรรมาธิการ_70454 (1))

(2)   ร่างกฎหมายกองทุนเงินทดแทน ดูที่หน้า 5ของเอกสาร (มาตรา 10เรื่องการนำดอกผลของกองทุนมาอุดหนุนสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน) (รายงานกองทุนเงินทดแทน_กรรมาธิการ_70454)

(3) ร่างกฎหมายกองทุนการออม ดูที่หน้า 9ของเอกสาร (มาตรา 39เรื่องการที่รัฐบาลไม่นำเงินออมของสมาชิกที่อยู่ในระบบประกันสังคม และระบบอื่นๆ ไปคำนวณเบี้ยบำนาญชราภาพ) (รายงานกองทุนการออมแห่งชาติ_กรรมาธิการ_70454)

 

สามารถดู ร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 3ฉบับ ที่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ในไฟล์ที่แนบมา

ที่มาภาพ : นักสื่อสารแรงงาน