ให้มีกฎหมายเอาผิดการส่ง sms ขยะ

ให้มีกฎหมายเอาผิดการส่ง sms ขยะ

iake เมื่อ 23 ก.พ. 2554

หลักการและเหตุผล:

หลักการคือจัดให้มีกฎหมายเอาผิดในการส่งข้อความขยะ/และหรือโฆษณาผ่านระบบเครือข่ายมือถือ (spam sms/mms)

เหตุผลคือปัจจุบันมีการส่งข้อความโฆษณาหรือข้อความขยะในระบบเครื่อข่ายมือถือ อันกระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตของปัจเจก จึงจำเป็นต้องมีหรือตรากฎหมายป้องปรามและเอาผิดการกระทำนี้

เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บังคับใช้อยู่ โดยหลักการแล้วโทรศัพท์มือถือ เครื่องข่ายโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นปรับใช้ได้ตามบทนิยามของกฎหมายดังกล่าวอยู่แล้ว จึงไม่จำต้องออกเป็นกฎหมายใหม่ แต่ปรับแก้กฎหมายเดิมให้ครอบคลุมการกระทำนี้

-----

                                                       ร่าง

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

...

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

........

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ต่อท้ายมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

“'การสแปม' หมายความว่า (...)”

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๑๔ ทวิ ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการสแปม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
“มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๔ ทวิ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๔ ทวิ”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
...
นายกรัฐมนตรี

..........

ในร่างกฎหมายดังกล่าว บทนิยาม “การสแปม” นั้นให้ต้องมาคิดกันว่า จะออกแบบยังไง

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

iake's picture

เรื่องโทษนี่ ในม. ๑๔ เขากำหนดไว้จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

 

ตั้งใจให้ตัดโทษจำคุกออก คงไว้แต่โทษปรับ ส่วนของเดิมปรับไม่เกินหนึ่งแสน การกระทำผิดนี้ก็เลยเสนอเป็นปรับตั้งแต่ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสน

 

ในเรื่องการกระทำ ส่งหนึ่งข้อความ ถือเป็นหนึ่งกรรม หลายกรรมเข้า หลายผู้เสียหาย โทษปรับก็เยอะขึ้น น่าพอจะป้องปรามการกระทำลักษณะนี้ได้

opop's picture

การสแปมนี่ รวมถึง อีเมล์ขยะด้วยไหม น่ารำคาญเหมือนกันนะ อีเมล์พวกรับสมัครคนทำงานทางเน็ตน่ะ

แต่ก็ยังไม่ร้ายแรงเท่า SMS

iake's picture

ส่งอีเมลขยะมีบัญญัติเป็นความผิดในมาตรา ๑๑ อ่ะครับ แต่การส่งต้องปกปิดหรือปลอมแหล่งที่มาของการส่งข้อมูล คือปลอมไอพี หรือปกปิดไม่ให้รู้ว่าถูกส่งมาจากที่ใด เมลที่ส่งปลอมหรืออะไรแบบนี้

 

จริง ๆ จะว่าไป เรื่อง sms นี่หากตีความดูดี ๆ ก็ "อาจ" ปรับเข้ามาตรา ๑๑ นี่ก็ได้เหมือนกัน โทรศัพท์เป็นคอมพิวเตอร์ sms เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา ๓ ถ้า sms นั้นปกปิดหรือปลอมแหล่งที่มาของการส่ง อันเป็นการรบกวนการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ก็อาจลงโทษตามมารานี้ได้

อันนี้เป็นแนว กม.ผู้บริโภค 

FYI https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-JwkelVQsowJ:www.t...

iake's picture

มาตรา 21 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนตามหลักเกณฑ์ ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ทางการค้าจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเดือดร้อนรำคาญ และโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

http://www.prachatai3.info/journal/2011/04/33965