เปิดร่าง "ยกเลิก 112" มาตราเดียว ประเด็นเดียว

เปิดร่าง "ยกเลิก 112" มาตราเดียว ประเด็นเดียว

เมื่อ 5 พ.ย. 2564
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
ร่างพ.ร.บ. เพื่อเสนอ ยกเลิก112.pdf127.2 KB
แบบฟอร์มลงชื่อ ยกเลิก 112.pdf37.49 KB
วิธีการกรอกแบบฟอร์มสำหรับลงชื่อ ยกเลิก112.pdf4.46 MB

 

31 ตุลาคม 2564 ที่สี่แยกราชประสงค์มีการจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อประกาศข้อเรียกร้อง "ยกเลิก 112" หรือการเสนอให้ยกเลิกความผิดฐานดูหมิ่น หมิ่นประมาท แสดงความอาฆาตมาร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ที่อยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 กิจกรรมนี้จัดขึ้นในนามคณะราษฎรยกเลิก112 หรือ ครย.112 ซึ่งมาจากการรวมกันของกลุ่มกิจกรรมหลายกลุ่มที่เห็นตรงกันในข้อเรียกร้องนี้
 
 
 
 
คณะราษฎรยกเลิก 112 ยังนำเสนอร่างกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 133 เข้าชื่อกันให้ครบ 10,000 คน และนำเสนอต่อรัฐสภา เพื่อพิจารณายกเลิกมาตรา 112 
 
โดยการยกเลิกมาตรา 112 ในประมวลกฎหมายอาญา ต้องเสนอเป็นร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ข้อเสนอในครั้งนี้เป็นข้อเสนอที่สั้นๆ ไม่มีรายละเอียดซับซ้อน มีประเด็นเดียว คือ ให้ยกเลิกมาตรา 112 มาตราเดียวออกจากประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น 
 
เหตุลในการเสนอยกเลิกมาตรา 112 เขียนไว้ดังนี้
 
"โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับความผิด ฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้ สําเร็จราชการแทนพระองค์ กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่รัฐบาลใช้ดําเนินคดีกับผู้ที่เห็นต่าง เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการใช้เสรีภาพการแสดงออก และเป็นอุปสรรคต่อโอกาสของประชาชนที่จะได้ถกเถียงแลกเปลี่ยนกันถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน และออกแบบอนาคตร่วมกัน ประกอบกับความไม่เหมาะสมท้ังในแง่ของบทกําหนดโทษที่สูงเกินสัดส่วนความไม่ชัดเจนของขอบเขตการกระทําที่เป็นความผิด สถานะที่เป็นความผิดต่อความมั่นคงทำให้การริเริ่มคดีเกิดขึ้นโดยใครก็ได้ และเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะสถาบันการเมืองที่ใช้ภาษีของประชาชนถูกตรวจสอบได้โดยประชาชน และโดยการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต หากกระทำสิ่งที่ละเมิดรัฐธรรมนูญหรือหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยบุคคลทั้งหมดยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหมิ่นประมาทและดูหมิ่น เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาเพื่อรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธะต้องปฏิบัติตาม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้"
 
หากร่างพระราชบัญญัตินี้ถูกเสนอต่อสภา และผ่านการพิจารณาประกาศใช้ได้ ก็จะมีผลให้การดำเนินคดีภายใต้มาตรา 112 ทั้งหมดที่มีอยู่สิ้นสุดลงเพราะกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินคดีถูกยกเลิก หากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาก็ต้องจำหน่ายคดีออก หากจำเลยไม่ได้ประกันตัวก็จะได้รับการปล่อยตัวทันที และหากศาลมีคำพิพากษาไปแล้วให้จำเลยมีความผิดก็เท่ากับเป็นการล้างมลทินของผู้ต้องโทษเหล่านั้นด้วย ส่วนการคุ้มครองชื่อเสียงของพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 328 และ 393 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้คุ้มครองชื่อเสียงของบุคคลธรรมดา ที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวและมีข้อยกเว้นสำหรับการวิจารณ์โดยสุจริต
 
 
 
 
 
 
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายสามารถทำได้ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ หากต้องการเข้าชื่อออนไลน์สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ nomore112.org กรอกข้อมูลส่วนตัว และลงลายมือชื่อโดยการลากเส้นเขียนชื่อบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต หากต้องการเข้าชื่อทางออฟไลน์สามารถทำได้โดยกากรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อบนเอกสารหมายเลข 6 ไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นใด