กฎหมายการชุมนุม ประชาชนควรมีส่วนร่วม

กฎหมายการชุมนุม ประชาชนควรมีส่วนร่วม

เมื่อ 20 ก.ย. 2553

หลักการ

ไฟล์แนบขนาดไฟล์
ร่างพรบ.ชุมนุมสาธารณะ (ฉบับครม.).pdf2.11 MB

 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.. .... จากคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอมา
 
นับว่ากฎหมายการชุมนุมเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาที่มีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ฝ่ายผู้ชุมนุมมองว่าการชุมนุมเป็นสิทธิเด็ดขาดที่ตนพึงมีได้ และถูกรับรองในรัฐธรรมนูญ แต่ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะมองว่าการชุมนุมจะต้องมีกรอบมาบังคับเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม ไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น และมองว่าการชุมนุมเป็นสิ่งที่ทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลลดลง
 
ร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนั้น ได้กำหนด คำนิยาม ของการชุมนุมสาธารณะ
  • เป็นการชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะ
  • เพื่อเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  • โดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป
  • บุคคลอื่นสามารถเข้าร่วมการชุมนุมนั้นได้ ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่
 
เนื้อหาสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ คือ
 
การชุมนุมที่ยกเว้นไม่อยู่ในบังคับของร่างพระราชบัญญัตินี้
     (1) การชุมนุมเนื่องในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี
     (2) การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น
     (3)
การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา เพื่อประโยชน์ทางการค้าปกติของผู้จัดการชุมนุมนั้น
     (4)
การชุมนุมภายในสถานศึกษา
     (5) การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
     (6) การชุมนุมสาธารณะเมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก (มาตรา4)
     (7) การชุมนุมเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง
 
การแจ้งการชุมนุม(มาตรา10)
ผู้จัดการชุมนุมมีหน้าที่แจ้งการชุมนุม โดยแจ้งต่อหัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ก่อนการชุมนุม 72 ชั่วโมง หากไม่สามารถแจ้งก่อน 72 ชั่วโมง ต้องทำหนังสือผ่อนผันต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนเริ่มการชุมนุม
 
การชุมนุมที่ต้องห้ามตามกฎหมาย(มาตรา 8)
การชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออกของ สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล ศาลและหน่วยงานของรัฐ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ โรงพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานทูต
 
หน้าที่ของผู้ชุมนุม(มาตรา 17)
     (1) ไม่ขัดขวางความสะดวกของประชาชนที่จะเข้าออกทางสาธารณะตามปกติ หรือ ขัดขวางการบริการสนามบิน ท่าเรือ สถานีขนส่ง หรือสื่อสาธารณะ
     (2)
ไม่ปิดบังหรืออำพรางตน
     (3) ไม่นำอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุม
     (4)
ไม่บุกรุกหรือทำให้เสียหายซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น
     (5)
ไม่ทำให้ผู้อื่นกลัวว่าจะเกิดอันตราย หรือได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร
     (6)
ต้องเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ผู้จัดการชุมนุมได้แจ้งไว้(มาตรา 19)
 
การดูแลการชุมนุม
เป็นหน้าที่ของหัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ ที่จะต้อง
1. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะอันเป็นสถานที่ชุมนุม
2. อำนวยความสะดวกในการจราจรและการขนส่งสาธารณะในบริเวณที่มีการชุมนุมและ บริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด
 
จากที่กล่าวมาเป็นสาระสำคัญในร่างพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีหลายภาคส่วนที่ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้ แต่ท้ายสุดประชาชนจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสมควรจะประกาศใช้หรือไม่ และถ้าสมควรจะมีเนื้อหาอย่างไรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ใช่เพียงการนำบทเรียนการชุมนุมทางการเมืองบางเหตุการณ์มาออกแบบกฎหมายที่ใช้บังคับกับการชุมนุมทุกรูปแบบของประชาชนทุกคน

 

 

ที่มาภาพหน้าแรก viroj

อ้างอิงจาก : เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ความเป็นมา: 

นิยามการชุมนุม

อย่างไรจะเรียนว่าการชุมนุมสาธารณะ ต้องกำหนดจำนวนคนเข้าร่วมขั้นต่ำหรือไม่

อ่านต่อ

การชุมนุมที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายนี้

การชุมนุมใดบ้าง ที่ไม่ต้องทำตามข้อบังคับกฎหมายนี้ และหากมีการประกาศพรก.ฉุกเฉินผลจะเป็นอย่างไร

อ่านต่อ

การแจ้งการชุมนุม

กรณีใดบ้างที่เข้าข่ายจะต้องแจ้งการชุมนุม ใครเป็นผู้มีหน้าที่แจ้ง และใครเป็นผู้มีหน้าที่รับแจ้ง

อ่านต่อ

การควบคุมการชุมนุม

ใครเป็นผู้มีหน้าที่ในการควบคุมการชุมนุม หากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติอย่างไรได้บ้าง

อ่านต่อ

ก่อนการชุมนุมสาธารณะ ผู้จัดการชุมนุมควรต้องปฏิบัติอย่างไร

แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน
40% (230 votes)
แจ้งแก่พนักงานฝ่ายปกครอง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าเขต ก่อน
4% (21 votes)
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน
0% (1 vote)
ต้องไ้ด้รับอนุญาตจากพนักงานฝ่ายปกครอง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าเขต ก่อน
1% (3 votes)
ไม่ต้องทำอะไรก่อน เพราะการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
56% (319 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 574 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
0