สนช. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.บริหารกรุงเทพฯ งดเว้นการเลือกตั้ง ส.ข. จนกว่าจะมีกฎหมายใหม่

สนช. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.บริหารกรุงเทพฯ งดเว้นการเลือกตั้ง ส.ข. จนกว่าจะมีกฎหมายใหม่

เมื่อ 24 ม.ค. 2562
24 มกราคม 2562  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้บังคับใช้เป็นกฎหมาย ด้วยมติ 142 ต่อ 0 งดออกเสียง 4 โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
 
สมาชิกสภาเขตกทม. มีหนึ่งเขตหนึ่งคน เพิ่มสมาชิกได้ถ้ามีราษฎรมากกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นคน
 
ร่าง พ.ร.บ.บริหารกรุงเทพฯ มาตรา 3 กำหนดให้สมาชิกสภาเขตกรุงเทพ มีหนึ่งเขตหนึ่งคน แต่ถ้าเขตใดที่มีราษฎรเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นคน ให้จำนวนสมาชิกสภากรุงเทพเพิ่มขึ้นหนึ่งคนต่อราษฎรจำนวนหนึ่งแสนห้าหมื่นคน ทั้งนี้ ถ้าเป็นเศษของหนึ่งแสนห้าหมื่นแต่เกิดเจ็ดหมื่นห้าพันคนก็ให้มีสมาชิกสภากทม, เพิ่มขึ้นหนึ่งคนได้
 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสมัครเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
 
ร่าง พ.ร.บ.บริหารกรุงเทพฯ มาตรา 5 มีการแก้ไขในรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสภากรุงเทพ และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพ โดยให้ยกเลิกมาตราที่ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในกฎหมายเดิม และให้นำคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาใช้แทน
 
รมว.มหาดไทยฯ มีหน้าที่สอบสวนและวินิจฉัยการสิ้นสุดความเป็นสมาชิกสภาและผู้ว่าฯ
 
ร่าง พ.ร.บ.บริหารกรุงเทพฯ มาตรา 12 และ 17 มีการแก้ไขเรื่องการสอบสวนและวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพและผู้ว่าราชการกรุงเทพในส่วนของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคระกรรมการการเลือกตั้ง
 
ผู้ว่า กทม. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 จบปริญญาตรี มีวาระสี่ปีอยู่ได้ไม่เกินสองวาระ
 
ร่าง พ.ร.บ.บริหารกรุงเทพฯ มาตรา 13 กำหนดให้มีผู้ว่าราชการกรุงเทพหนึ่งคน ซึ่งการได้มาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี แต่อยู่ได้ไม่เกินสองวาระ
 
ผู้ว่าฯ และสภากทม. ต้องไม่มีตำแหน่งหรือรับเงินจากบริษัทที่กรุงเทพถือหุ้นอยู่
 
ร่าง พ.ร.บ.บริหารกรุงเทพฯ มาตรา 14 และ 15 กำหนดว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพและสมาชิกสภากรุงเทพ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพ หรือ บริษัทที่กรุงเทพถือหุ้นอยู่ เว้นแต่มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติหน้าที่
 
อีกทั้ง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดเป็นพิเศษ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพ หรือ บริษัทที่กรุงเทพถือหุ้นอยู่
 
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือกระทำกับกรุงเทพ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติกรรมต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ 
 
กทม. มีหน้าที่จัดการจราจร สนับสนุนหน่วยงานรัฐ-จัดการศึกษาให้ตรงกับส่วนกลาง
 
ร่าง พ.ร.บ.บริหารกรุงเทพฯ มาตรา 18 19 20 ระบุถึงอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพ โดยเพิ่มเรื่องการจัดการจราจร การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีตำรวจและหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ 
 
ห้ามนำเงินหลวงไปใช้ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ
 
ร่าง พ.ร.บ.บริหารกรุงเทพฯ มาตรา 21 กำหนดให้การจ่ายเงินของกรุงเทพ หรือการนำเงินของกรุงเทพและเงินจากที่กรุงเทพเป็นหุ้นส่วนไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของข้าราชการการเมืองของกรุงเทพจะกระทำมิได้
 
ผู้ว่าฯ และสภากรุงเทพที่อยู่ตามคำสั่งคสช. ต้องลาออกก่อนถึงลงสมัครใหม่ได้
 
ร่าง พ.ร.บ.บริหารกรุงเทพฯ มาตรา 22 กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพและสมาชิกสภากรุงเทพที่ดำรงตำแหน่งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 86/2557 และคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 64/2559 ให้ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ หรือ สภากรุงเทพ เว้นแต่ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะลงสมัครรับเลือกตั้งให้ลาออกภายในสามวันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง
 
โดยประกาศคสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว จะถูกยกเลิกหลัง กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ และสภากรุงเทพ
 
ไม่ให้เลือกตั้งสภาเขตจนกว่าจะแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ คสช.
 
ร่าง พ.ร.บ.บริหารกรุงเทพฯ มาตรา 23 ที่กำหนดว่า ในระหว่างที่การดําเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศยังไม่มีผลใช้บังคับ มิให้นํามาตรา 71 ถึงมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาใช้บังคับ ซึ่งหมายความว่า ไม่ให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. เป็นการชั่วคราว "จนกว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขาติและแผนการปฏิรูปประเทศ"