เลือกตั้ง 24 กุมภาฯ หนึ่งเดือนก็ประกาศผลได้ ถ้า กกต. ทำงาน "โดยเร็ว"

เลือกตั้ง 24 กุมภาฯ หนึ่งเดือนก็ประกาศผลได้ ถ้า กกต. ทำงาน "โดยเร็ว"

เมื่อ 7 ม.ค. 2562

 

การเลือกตั้งในปี 2562 กำลังมีสัญญาณว่า จะถูกเลื่อนออกไปอีกเป็นครั้งที่หก โดยรัฐบาล คสช. อ้างอิงเหตุจากกำหนดการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งไม่ควรมีกิจกรรมทางการเมืองมาทับซ้อนในช่วงเวลาดังกล่าว 

วิษณุ เครืองาม อธิบายถึงเหตุการเลื่อนเลือกตั้งว่า หากมีการเลือกตั้งภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 กกต. จะประกาศผลได้อย่างช้าที่สุดตามกรอบเวลา 60 วันหลังการเลือกตั้ง คือ 24 เมษายน 2562 ซึ่งจะช้าหรือเร็วอยู่ที่ กกต. เพราะอาจเกิดเหตุการณ์ผู้ชนะ ส.ส.เขต อาจฟ้องผู้แพ้การเลือกตั้ง เนื่องจากคะแนนที่แพ้ห่างไม่มาก สามารถนำไปคิดจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อได้ ซึ่งนี้จะเป็นปัญหาที่ทำให้ กกต. อาจประกาศผลล่าช้า ท้ายที่สุดกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องเกิดขึ้นหลังจากนั้น เช่น การเปิดประชุมรัฐสภา การเลือกนายกรัฐมนตรี และการทูลเกล้าฯ จะไปชนกับขั้นตอนการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
ขณะที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ‘กฎหมายเลือกตั้ง’ มาตรา 127 กำหนดไว้ว่า 
 
"ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง"
 
มาตรา 127 สั่งชัดเจนให้ กกต. ต้องตรวจสอบและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ "โดยเร็ว" ส่วนที่กำหนดกรอบเวลา "ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน" นั้นไม่ได้หมายความว่า กกต. ต้องประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่หกสิบ หากทุกอย่างดำเนินการเรียบร้อย กกต. จะประกาศผลการเลือกตั้งก่อนกำหนดเวลาดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ จะประกาศผลภายใน 1-2 วันก็ได้ หากมีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตจำนวนมาก ก็อาจใช้เวลามากขึ้น แต่ถ้า กกต. ทำงานอย่างรวดเร็วก็ยังสามารถทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ 95% ก่อนกำหนดเวลา 60 วันได้ เพื่อจะเปิดประชุมรัฐสภาและเลือกนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จโดยไม่ทับซ้อนกับกำหนดการจัดงานพระราชพิธี
 
ข้อมูลจากการเลือกตั้งสามครั้งหลังสุด เกี่ยวกับการใช้เวลาของ กกต. เพื่อนับคะแนน ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบการทุจริต และประกาศผลการเลือกตั้ง พบว่า กกต. ไม่ได้ใช้เวลานานถึงขนาด 60 วัน แม้จะต้องมีการ "เลือกตั้งซ่อม" อยู่บ้าง แต่ก็ยังสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ถึง 95% ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเปิดการประชุมรัฐสภาครั้งแรกเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีได้ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วันเท่านั้น
 
 
 
 
๐ การเลือกตั้งเมื่อปี 2548 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 กกต. สามารถประกาศผลการเลือกตั้งชุดแรกที่ไม่มีปัญหาได้ในเวลา 5 วัน และต่อมาก็สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ถึง 95% ในเวลา 16 วัน จึงสามารถเปิดประชุมสภาได้ใน 31 วันนับจากวันเลือกตั้ง และลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้ในวันแรกที่เปิดสภา หรือใช้เวลา 31 วันก็สามารถทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเสร็จได้แล้ว
 
การเลือกตั้งเมื่อปี 2550 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 กกต. สามารถประกาศผลการเลือกตั้งชุดแรกที่ไม่มีปัญหาได้ในเวลา 11 วัน และต่อมาก็สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ถึง 95% ในเวลา 29 วัน จึงสามารถเปิดประชุมสภาได้ใน 30 วันนับจากวันเลือกตั้ง และลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้ใน 6 วันหลังจากเปิดสภา หรือใช้เวลา 36 วันก็สามารถทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเสร็จได้แล้ว
 
การเลือกตั้งเมื่อปี 2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 กกต. สามารถประกาศผลการเลือกตั้งชุดแรกที่ไม่มีปัญหาได้ในเวลา 9 วัน และต่อมาก็สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ถึง 95% ในเวลา 24 วัน จึงสามารถเปิดประชุมสภาได้ใน 30 วันนับจากวันเลือกตั้ง และลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้ใน 3 วันหลังจากเปิดสภา หรือใช้เวลา 33 วันก็สามารถทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเสร็จได้แล้ว  
 
จากข้อมูลการทำงานของ กกต. ในการเลือกตั้งสามครั้งหลังสุดจะเห็นว่า การประกาศผลการเลือกตั้งชุดแรกไม่ได้ใช้เวลานานนัก และแม้จะมีการร้องเรียนและต้องตรวจสอบการทุจริตในหลายเขตแต่ไม่เกินหนึ่งเดือน กกต. ก็สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ 95% และเปิดการประชุมรัฐสภาขึ้น
 
ดังนั้น หากมีการเลือกตั้งตามกำหนดการเดิม คือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 และ กกต. ทำงานได้ตามมาตรฐานที่ผ่านมา ก็น่าจะสามารถทราบผลการเลือกตั้งได้ภายในเวลาไม่นานนัก หากมีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต ต้องตรวจสอบ หรือต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในบางเขต ก็ยังมีแนวโน้มสูงมากที่จะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ 95% และเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีได้ทันภายในระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน หรือประมาณปลายเดือนมีนาคม 2562 ก็น่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นเพื่อจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ทัน
 
ข้ออ้างสำหรับการเปลี่ยนกำหนดวันเลือกตั้งในปี 2562 ของวิษณุ เครืองาม ที่เกรงว่า การเปิดประชุมรัฐสภาหรือการเลือกนายกรัฐมนตรี จะไปชนกับขั้นตอนการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงเป็นข้อกล่าวอ้างที่ฟังไม่ขึ้น