NLA Weekly (11 มิถุนายน – 17 มิถุนายน 2561): สนช. ต่อเวลาอีก 22 วัน ศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนเห็นชอบ

NLA Weekly (11 มิถุนายน – 17 มิถุนายน 2561): สนช. ต่อเวลาอีก 22 วัน ศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนเห็นชอบ

เมื่อ 17 มิ.ย. 2561
 
สัปดาห์ที่ผ่านมา สนช.มีการนัดพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยที่ประชุม สนช. ให้มีมติตั้ง กมธ.ศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 38 คน พร้อมกำหนดเวลาพิจารณาภายใน 22 วัน นับจากวันลงมติเห็นชอบ
 
นอกจากนี้ สนช. ยังมีมติรับหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ... , ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ศึกษา 28 คน เพื่อดำเนินการต่อไป
 
12 มิถุนายน 2561
 
ประธาน สนช. ส่งร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ให้นายกรัฐมนตรีแล้ว
 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 หลังจากได้รับคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการจากศาลรัฐธรรมนูญ
 
ประธานสนช. กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของนายกฯ ที่ต้องส่งร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป ซึ่งเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามโรดแมปในปี 2562 ส่วนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่ระหว่างรอรัฐบาลส่งร่างกฎหมายมาให้สนช. พิจารณา โดยเข้าใจว่าขณะนี้อาจจะมีปัญหาในชั้นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ ซึ่งสนช. ยังระบุไม่ได้ว่าจะใช้เวลาพิจารณาร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเท่าไหร่ แต่อย่างไรก็ตามอยากพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้เสร็จก่อนการเลือกตั้ง ส.ส.
 
 
หัวหน้าคสช.สั่งตั้ง"คตช."ชุดใหม่พร้อมปรับอำนาจเร่งปราบทุจริต
 
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2561 เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) โดยมีการปรับปรุงองค์ประกอบตลอดจนหน้าที่และอำนาจของคตช.ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาราชการและมอบหมายงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการในเรื่องของการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
 
 
14 มิถุนายน 2561
 
มติ สนช. รับหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 3 ฉบับ ไว้พิจารณา
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 3 ฉบับ โดยร่างพ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ลงมติในคราวเดียวกันเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกัน รับหลักการด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 194 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง จากนั้นมีมติรับหลักการร่างพ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 190 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษา จำนวน 28 คน กรอบเวลาในการดำเนินการ 90 วัน กำหนดแปรญัตติ 15 วัน นับจากวันถัดจากที่สภากำหนดวันแปรญัตติ
 
โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แจงหลักการตรากฎหมายทั้ง 3 ฉบับ มุ่งประโยชน์ในการอ้างอิงและบังคับใช้กฎหมาย ปรับบทบัญญัติให้เหมาะกับปัจจุบัน ขณะที่ สมาชิก สนช. แนะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาวิจัยข้อดีกัญชาทางการแพทย์ พร้อมเสนอ อาจใช้มาตรา 44 เปิดทางนำข้อดีของกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้รวดเร็วขึ้น
 
 
กมธ.วิสามัญฯ ยืนยัน การพิจารณางบประมาณ 2562 ต้องความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
 
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวความคืบหน้าในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาทว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญใน กมธ. รวม 50 คน โดยมี อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน กมธ.วิสามัญ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วเสร็จในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ก่อนส่งร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ สนช. ในวาระ 2 และ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2561
 
 
สนช.มีมติเห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ฯ เป็นกฎหมาย
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นสมควรประกาศให้ร่างพ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ...ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน 174 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง พร้อมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ
 
สำหรับบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวตราขึ้น เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 ที่มีจุดมุ่งหมายหลักห้ามรัฐภาคีทดลองอาวุธนิวเคลียร์ และระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในทุกรูปแบบ
 
 
"วิษณุ" เผยมี 4 ประเด็นต้องรายงานนายกฯเพื่อปลกล็อคปัญหาจัดเลือกตั้ง
 
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังหารือ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ ผู้แทนกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เกี่ยวกับปัญหาการดำเนินการให้มีการเลือกตั้ง โดยเฉพาะกรณีการทำไพรมารีโหวตว่า วันนี้หารือกันราว 14-15 ประเด็น แต่เรื่องหลักๆที่ต้องรายงาน คสช. และนายกฯ มี 3-4 ประเด็น คือ
 
1.การทำให้พรรคการเมืองสามารถจัดประชุมใหญ่ได้ 
2.การทำให้พรรคการเมืองสามารถจัดตั้งสาขาพรรคได้ เนื่องจากหัวหน้าสาขาพรรคเป็นเงื่อนไขของการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือไพรมารี่โหวดในหลายขั้นตอน และยังมีทั้งพรรคเก่าและพรรคใหม่หลายพรรคที่ยังจัดตั้งสาขาพรรคให้ครบไม่ได้ 
3.ความชัดเจนของการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทำได้เร็วหรือช้าแค่ไหนยังไง เพราะต้องรับฟังความเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเมืองที่ถูกห้ามไว้ด้วยคำสั่ง คสช. ด้วย 
4. การบริหารจัดการกำหนดเวลาขั้นตอนไปสู่การเลือกตั้ง จะกำหนดเวลาอย่างไร ซึ่งผูกกับหลายปัจจัย เช่นเวลาที่กฎหมายบังคับใช้ การเลือกตั้งท้องถิ่น และการได้ กกต. ชุดใหม่ เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นเป็นปัญหาปลีกย่อยที่ไม่ใช่เรื่องกฎหมาย เช่นคลายล็อคแล้วยังหาสมาชิกไม่ได้ หรือหาทุนประเดิมพรรคไม่ได้ นั่นเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเอง
 
 
15 มิถุนายน 2561 
 
สนช. ขอเวลาอีก 22 วัน ศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนเห็นชอบ
 
15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุม สนช. นัดพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ คสช. โดยมี วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กับ กอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมกับตัวแทนคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติหกด้านเข้าชี้แจง
 
วิษณุ อธิบายว่า เหตุที่ต้องกำหนด 20 ปี เพราะถ้าเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ยุทธศาสตร์ประกาศใช้ ก็จะเติบโตไปกับความเจริญตามยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่ออายุ 20 ปีก็จะถึงวัยที่บรรลุนิติภาวะ เด็กคนนี้ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปอย่างมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน 
 
โดยช่วงท้ายของการประชุม สมชาย แสวงการ เสนอที่ประชุม สนช. ให้มีมติตั้ง กมธ.ศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 38 คน โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบ พร้อมกำหนดเวลาพิจารณาภายใน 22 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมให้มติเห็นชอบ 
 
ที่มา : ไอลอว์
 
17 มิถุนายน 2561 
 
กกต.หนุนใช้ ม.44 แก้ปัญหาแบ่งเขตเลือกตั้ง
 
ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ปัญหาการแบ่งเขตเลือกตั้งและการทำไพรมารีโหวตนั้น ส่วนตัวเห็นว่าควรใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ทันกรอบเวลาของโรดแมปเลือกตั้ง โดยกกต.ไม่เคยมีความเห็นให้ยกเลิกหรือไม่ให้ทำไพรมารีโหวต เพราะมีปัญหาเรื่องกรอบเวลา แต่ กกต.ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคจัดการเลือกตั้งว่าหากจะมีการทำไพรมารีโหวตก็จะต้องดำเนินการให้ทันตามเวลา