รวมผลงาน การใช้อำนาจมาตรา 44 ปี 2561

รวมผลงาน การใช้อำนาจมาตรา 44 ปี 2561

เมื่อ 1 มิ.ย. 2561
 
 
 
+มกราคม 2561
 
15 มกราคม 2561 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตาม ม.44 ออกคำสั่งฉบับที่ 1/2561 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ มีสาระสำคัญคือ ให้ยกเว้นการใช้บังคับ (18) ของมาตรา 17 คือยกเว้นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ในส่วนของการกําหนดราคาขายน้ำตาลทราย เพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร ตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2560 /2561 ถึงฤดูการผลิตปี 2561 /2562 และให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งดําเนินการแก้ไข หรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทรายให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. 2559-2564  ที่เห็นชอบด้วยคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 
 
22 มกราคม 2561 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตาม ม.44 ออกคำสั่งฉบับที่ 2/2561 เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีสาระสำคัญคือ ให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และให้ใช้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ ในการปฏิบัติงานช่วงแรก มีการกำหนดภาคกิจของตำแหน่งต่างๆในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อให้พ้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และให้สำเริง แสงภู่วงค์ พ้นจากตำแหน่ง รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรนำแห่งชาติ   
 
+มีนาคม 2561
 
13 มีนาคม 2561 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตาม ม.44 ออกคำสั่งฉบับที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีสาระสำคัญคือ ให้แต่งตั้งกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
 
20 มีนาคม 2561 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 4/2561 เรื่อง ให้กรรมการการเลือกตั้งยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ สั่งให้ สมชัย ศรีสุทธิยากร หยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการการเลือกตั้ง โดยให้เหตุผลว่า มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในกรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและกําหนดการการเลือกตั้ง และสมชัยสมัครเข้าเป็นเลขาธิการ กกต. ชุดใหม่ โดยไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อน ซึ่งถือเป็นการกระทําที่เข้าข่ายเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และยังถือโอกาสในการออกคำสั่งครั้งนี้แถมข้อกำหนดด้วยว่า หากกรรมการที่เหลืออยู่อีกสี่คนอายุครบเจ็ดสิบปี ก็ให้อยู่ในตำแหน่งไปก่อนจนกว่าจะได้ชุดใหม่เข้าทำหน้าที่แทน
 
29 มีนาคม 2561 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 5/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 105/2557 สั่งให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล พ้นจากตําแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลงานของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 
+เมษายน 2561
 
11 เมษายน 2561 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 6/2561 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2560 โดยมีคำสั่งให้แก้ไขรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ กุลิศ สมบัติศิริ เป็นประธานกรรมการ กวิน ทังสุพานิช, นาวาอากาศเอก ธนากร พีระพันธุ์, พชร อนันตศิลป์, เพ็ญจันทร์ จริเกษม, วรวุฒิ มาลา, สุพจน์ เหล่าสุอาภา, อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ และอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ เปนกรรมการในคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
 
24 เมษายน 2561 หัวหน้าคสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 7/2561 เรื่อง การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สั่งให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งได้ดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไว้ก่อน จนกว่าหัวหน้าคสช. จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น โดยให้กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จําเป็นไปก่อนต่อไป และในระหว่างนี้หากกรรมการฯ พ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้กรรมการฯ คงเหลือเท่าที่มีอยู่
 
ในวันเดียวกันหัวหน้า คสช. ออกคำสั่งฉบับที่  8/2561 เรื่อง ยกเลิกบทบัญญัติบางประการในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าด้วย การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยเนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 แล้ว จึงให้ยกเลิกกฎหมายบางข้อที่กำหนดไว้ในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าด้วย การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ที่อยู่ในคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 10/2558 , 24/2558 และฉบับที่ 48/2558 เพื่อป้องการการทับซ้อนของกฎหมาย
 
+พฤษภาคม 2561
 
23 พฤษภาคม 2561 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 9/2561 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกิจการที่สุจริต โดยกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการทีวีดิจิตอลที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ให้ยื่นขอพักชำระหนี้กับกสทช. กำหนดกรอบไม่เกิน 3 ปี และให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าดอกเบี้ยไปพลางก่อน
 
ทั้งนี้ หากผู้รับใบอนุญาตเจ้าใดไม่ประกอบธุรกิจหรือดำเนินธุรกิจตามกรอบของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551  ให้สำนักงาน กสทช. มีหน้าที่ตรวจสอบ และ พิจารณายกเลิกการพักชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
 
นอกจากนี้ ให้กสทช. หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยของกสทช. จัดให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) ให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ดังกล่าวเป็นเวลา 24 เดือน นับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้กรมประชาสัมพันธ์อาจมีเงินรายได้จากการโฆษณาได้เท่าที่จําเป็นและเพียงพอต่อการผลิตรายการ ตามวัตถุประสงค์โดยต้องไม่เป็นการมุ่งต่อการแสวงหากําไรทางธุรกิจ ทั้งนี้ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
+กรกฎาคม 2561
 
25 กรกฎาคม 2561 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 10/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ำยประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 108/2557 โดยกำหนดให้เพิ่มวัมถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ได้แก่ คีตามีน (ยาเค) ในบัญชียาเสพติดท้ายประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557
 
ในวันเดียวกัน หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 11/2561 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้มีการประชุมและทำหน้าที่ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพฯ ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด และการกระทำใดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามหน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 
+สิงหาคม 2561
 
14 สิงหาคม 2561 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 12/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตําแหน่ง กำหนดให้ พลตํารวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558
 
+กันยายน 2561
 
14 กันยายน 2561 หัวหน้าคสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) คำสั่งฉบับนี้ให้พรรคการเมืองดำเนิน “กิจกรรมการเมืองที่จำเป็นบางกรณี” ได้ แต่ก็ห้ามกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเช่นกัน ได้แก่ ห้ามพรรคการเมืองหาเสียงออนไลน์ โดยมีเนื้อหา ดังนี้
ข้อ 1 เพิ่มเวลาพรรคการเมืองใหม่หาทุนประเดิมจำนวนหนึ่งล้านบาท และหาสมาชิกพรรคจำนวน 500 คนอีก 180 วัน หรือ 6 เดือน นับจากวันนี้
ข้อ 2 ให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมการเมือง อาทิ แถลงนโยบายของพรรคการเมือง เลือกหัวหน้าพรรค จัดตั้งสาขาพรรค จัดประชุมใหญ่ได้ แต่ต้องแจ้ง กกต. ให้ทราบล่วงหน้าไม่เกิน 5 วัน
ข้อ 3 ระหว่างพรรคการเมืองทำกิจกรรมตาม ข้อ 1 และ 2 ห้ามไม่ให้จัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ข้อ 4 แก้การจัดทำไพรมารี่โหวต โดยให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมือง 4 คน และสมาชิกพรรค 7 คน มีอำนาจหน้าที่พิจารณาส่งผู้สมัคร ส.ส. เสนอกรรมการบริหารพรรค
ข้อ 5 แก้ให้พรรคการเมืองเก็บค่าบำรุงพรรคการเมืองจากสมาชิกสามปีแรกเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 50 บาท จากเดิมไม่น้อยกว่า 100 บาท ต่อปี
ข้อ 6 พรรคการเมืองดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารภายในพรรคและสมาชิกของพรรคของตนเอง โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ต้อง “ไม่มีลักษณะเป็นการหาเสียง”
ข้อ 7 กกต. ต้องดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งและประกาศเขตเลือกตั้ง ให้เสร็จก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บังคับใช้
 
ในวันเดียวกัน หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยกำหนดให้ กรรมการกำกับกิจการพลังงานตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 95/2557 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งฉบับนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่ง โดยไม่ให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสรรหาตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามคำสั่งนี้ และแต่งตั้งให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามพ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ประกอบด้วย เสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการ สุธรรม อยู่ในธรรม, ชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ, พีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน, บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, สหัส ประทักษ์นุกูล และอรรชกา สีบุญเรือง เป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการดำรงตำแหน่งหลักจากพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามกฎหมายเป็นระยะเวลาหกปี โดยเมื่อครบสามปีให้กรรมการฯ ออกจากตำแหน่งจำนวนสามคนโดยการจับสลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามกฎหมาย
 
25 กันยายน 2561 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 15/2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา โดยมีคำสั่งให้ พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตําแหน่งนายกเมืองพัทยา และให้ สนธยา คุณปลื้ม เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คนตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้ง จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น
 
+พฤศจิกายน 2561
 
16 พฤศจิกายน 2561 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 16/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) มีสาระสำคัญ 2 ข้อคือ
หนึ่ง ขยายเวลาให้ กกต. มีอำนาจดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ หรือภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยให้ คสช. และรัฐบาลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอแก้ไขการแบ่งเขตเลือกตั้ง
 
สอง ให้พรรคการเมืองสามารถสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งได้จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งตามปฏิทินของ กกต. คาดว่าจะเปิดรับสมัคร ส.ส. ได้ช่วงกลางเดือน มกราคม 2562 และมีความเป็นไปได้ที่คำสั่งดังกล่าวในส่วนนี้จะเป็นการขยายเวลาให้พรรคการเมืองสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งได้โดยไม่ต้องติดเงื่อนให้ผู้สมัคร ส.ส. ต้องสังกัดพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 90 วัน เพราะหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สมัครส.ส. ต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคภายในวันที่  26 พฤศจิกายน 2561
 
ในวันเดียวกัน หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 17/2561 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรบางกรณี โดยกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย สําหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและดอกเบี้ย พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
 
และเพื่อประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร สําหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและดอกเบี้ยพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 จนถึงวันที่คําสั่งฉบับนี้มีผลใช้บังคับ โดยให้คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496
 
ในวันเดียวกันหัวหน้า คสช. ยังได้ออกคำสั่งเป็นฉบับที่สาม คือ คำสั่งฉบับที่ 18/2561 เรื่อง การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมีคำสั่งให้คณะรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้โดยให้ได้รับยกเว้นคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวาระการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งไม่ต้องดำเนินการสรรหาและคัดเลือกตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อนี้มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินหนึ่งปี และให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้อำนวยการฯ ก่อนที่ผู้อำนวยการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจะครบวาระ 60 วัน
 
26 พฤศจิกายน 2561  หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 19/2561 เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยกำหนดให้ จัดตั้ง สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่ง หน้าที่ ของสำนักงานขับเคลื่อนฯ 
 
ในวันเดียวกัน หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งฉบับที่ 20/2561 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความต่อเนื่อง โดยมีคำสั่งให้ หนึ่ง กำหนดให้ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ปี พ.ศ.2561 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกำรแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วาระการแต่งตั้งประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ และให้ถือว่าการดำเนินการนั้น เป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด
 
สอง กำหนดให้ คสช. มีอำนาจกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ประเภทบริหาร ตามที่ คสช. ต้องการ ให้อยู่ในตำแหน่งนั้นระยะเวลานานเท่าใด และกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ และไม่ให้บังคับใช้มาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กับข้าราชการตำแหน่งบริหาร ซึ่งมาตรา 58 ได้กำหนดไว้ว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันเป็นเวลานานครบ 4 ปี ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอนไปปฏิบัติหน้าที่อื่น เว้นแต่มีความจําเป็นจะขออนุมัติ ครม. ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปี