รณรงค์: ขอเสียงประชาชนหยุด! ร่าง พ.ร.บ.คอมฯ ฉบับใหม่

รณรงค์: ขอเสียงประชาชนหยุด! ร่าง พ.ร.บ.คอมฯ ฉบับใหม่

เมื่อ 9 ธ.ค. 2559

 

ตามระเบียบวาระการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 มีการกำหนด "เรื่องด่วน" ไว้สี่อย่าง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว มีความเป็นไปได้มาก ที่ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า "พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ" ฉบับใหม่ จะได้รับการเห็นชอบในวาระ 3 ของสภา (เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย) ทั้งที่ กลุ่มพลเมืองผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการจำนวนไม่น้อยต่างก็ประสานเสียงกันว่า กฎหมายฉบับนี้ยังเต็มไปด้วยปัญหา เช่น นิยามความผิดที่ห้ามนำข้อมูลเข้าสู่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อย่างกว้างขว้าง จนประชาชนไม่สามารถรู้ได้ว่าขอบเขตอยู่ตรงไหน นอกจากนี้ ยังเพิ่มอำนาจการบล็อกเว็บแม้เนื้อหาจะไม่ผิดกฎหมายให้กับ "คณะกรรมการกลั่นกรอง" ซึ่งมีได้มากกว่าหนึ่งคณะ เป็นต้น (อ่านรายละเอียดได้ที่นี้)
 
ด้วยเหตุนี้ ทำให้โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ อยากชวนประชาชนทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ มาร่วมกันส่งเสียงค้ดค้านไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ชะลอหรือยับยั้งการพิจารณากฎหมายฉบับนี้
 
โดยพวกเราสามารถรวมพลังกันเพื่อคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับใหม่ ได้ดังนี้
 
1) โพสต์-แชร์ รูปภาพรณรงค์ (อยู่ด้านล่างสุด) ในประเด็นที่เราไม่เห็นด้วยไปยัง เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ ของประธาน รองประธาน และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามช่องทางนี้
 
1.1) เฟสบุ๊ก
 
 
1.2) ทวิตเตอร์
 
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา @TPchannel 
สุรางคณา วายุภาพ @SurangkanaWayup 
 
 
2) ส่งอีเมลพร้อมรูปภาพรณรงค์ไปที่ยัง ประธาน รองประธาน และสมาชิกสนช. ซึ่งเป็นกรรมาธิการร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่
 
 • พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง 
 • พีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
 • พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 • ภัทรศักดิ์ วรรณแสง รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง 
 • กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง 
 • จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพจ 
 • สุรางคณา วายุภาพ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 • ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา 
 • พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา 
 • ธานี อ่อนละเอียด กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา 
 • ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล กรรมาธิการวิสามัญ 
 • ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล กรรมาธิการวิสามัญ 
 • ประมุท สูตะบุตร กรรมาธิการวิสามัญ 
 
คัดลอกอีเมลทั้งหมดได้ตามนี้
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพรณรงค์ไปใช้ได้ ตามนี้
 
หนึ่ง: ไม่เห็นด้วยกับ "การมีคณะกรรมการมาคิดแทนเราว่า เราควรดูอะไร ไม่ควรดูอะไร" (ดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี้)
 
 
สอง: ไม่เห็นด้วยกับ "การกำหนดนิยามความผิดกว้างขวาง จนโพสต์อะไรแทบไม่ได้" (ดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี้)
 
 

สาม: รูปภาพรณรงค์ขอให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติยับยั้งการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.คอมฯ (ดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี้)