รัฐธรรมนูญใหม่เอายังไงดีจ๊ะ?

 
 
ประชามติอย่างไร? จะผ่านหรือไม่? ไม่ผ่านจะเอายังไง? เลือกตั้งเมื่อไร? เสรีภาพอยู่ตรงไหน? ฯลฯ
ร่วมกันหาคำตอบ ร่วมกันตอบคำถาม แลกเปลี่ยนรับฟังกันได้ ในงานเสวนา
 
รัฐธรรมนูญใหม่เอายังไงดีจ๊ะ?
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. – 13.00 น. 
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ)
 
เตรียมพบกับวิทยากรที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนอย่างหลากหลายได้แก่
 
กรรณิการ์ กิตติเวชกุล FTA Watch 
เคท ครั้งพิบูลย์ นักกิจกรรมทางสังคม
โคทม อารียา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
จิตรา คชเดช ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ 
บุญยืน ศิริธรรม อดีตสมาชิกวุฒิสภา
แมน ปกรณ์ นักกิจกรรม 
ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ยุทธพร อิสรชัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 
และเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างพร้อมเพรียงกัน
 
ูู**ดำเนินรายการพูดคุยโดย ณาตยา แวววีรคุปต์