ก่อนการชุมนุมสาธารณะ ผู้จัดการชุมนุมควรต้องปฏิบัติอย่างไร

แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน
40% (230 votes)
แจ้งแก่พนักงานฝ่ายปกครอง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าเขต ก่อน
4% (21 votes)
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน
0% (1 vote)
ต้องไ้ด้รับอนุญาตจากพนักงานฝ่ายปกครอง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าเขต ก่อน
1% (3 votes)
ไม่ต้องทำอะไรก่อน เพราะการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
56% (319 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 574 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

Comments

ในความเห็นของผมนะครับ ผมคิดว่าผู้ชุมนุมควรแจ้งแก่พนักงานฝ่ายปกครอง สาเหตุที่แจ้งเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการชุมนุมแก่ผู้ชุมนุม เนื่องจากการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมานั้นมักเป็นการชุมนุมที่เกินขอบเขตตามรธน. อีกทั้งกระทบถึงสิทธิของผู้อื่นด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นพนักงานฝ่ายปกครองก็ไม่มีสิทธิปฏิเสธหรือห้ามผู้ที่มาชุมนุมเพราะเขาเหล่านั้นย่อมมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมแต่ต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ชุมนุมและควบคุมให้กระทบถึงสิทธิของผู้อื่นให้น้อยที่สุดครับ