ความเท่าเทียมระหว่างเพศเกิดขึ้นได้ เพียงแค่คุณร่วมลงชื่อสนับสนุน

ความเท่าเทียมระหว่างเพศเกิดขึ้นได้ เพียงแค่คุณร่วมลงชื่อสนับสนุน

เมื่อ 3 มี.ค. 2553
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
form equality.doc20 KB
ร่างพ.ร.บ. เสมอภาคระหว่างเพศ (ยังอยู่ระหว่างแก้ไข).doc101 KB

****ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ถูกแก้ไขปรับปรุงอีกหลายครั้ง

ติดตามความเคลื่อนไหวและหลักการในร่างฉบับแก้ไขล่าสุดได้ โดยคลิกที่นี่***  

 

แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 30 จะกำหนดไว้แล้วว่า

บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ.... จะกระทำมิได้"
 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทัศนคติของคนในสังคม วัฒนธรรมความเชื่อ กับระเบียบกติกาต่างๆ ไม่ได้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว ผู้คนในสังคมยังยึดติดกับเจตคติดั้งเดิมในเรื่องบทบาทของหญิงและชาย ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง ผู้หญิงยังคงถูกกีดกันจากการเข้าถึงสิทธิในหลายๆ ด้าน เช่น การเข้าทำงาน การศึกษา เป็นต้น
 
 
แม้ว่ากฎหมายหลายฉบับจะได้รับรองเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศไว้บ้าง แต่ก็ยังไม่มีกลไกควบคุมให้เกิดขึ้นได้จริง ขณะที่อีกหลายประเด็นในสังคมยังไม่มีกฎหมายรับรองความเสมอภาคระหว่างเพศไว้เลย
 
 
เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ จึงเสนอ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศเพื่อให้มีกฎหมายฉบับเดียวที่ประกอบด้วยทุกประเด็นที่ตอบสนองปัญหาการเลือกปฏิบัติในสังคมได้ โดยไม่ต้องใช้เวลานานกับการแก้ไขกฎหมายอื่นเป็นรายประเด็น
 
 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ มีบทบัญญัติ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ความเสมอภาค ด้านการจ้างงาน ด้านการศึกษาและฝึกอบรม ด้านครอบครัว ด้านสื่อสารมวลชน ด้านการเมือง ด้านการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ ทั้งนี้ยังได้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ จัดหลักสูตรการศึกษาที่สร้างความเข้าใจเรื่องควาเสมอภาคระหว่างเพศ ส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่สร้างความตระหนักในเรื่องเหล่านี้ด้วย
 
 
นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีกลไกในรูปแบบคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ทำหน้าที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในด้านนโยบาย และคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ถูกเลือกปฏิบัติและให้ความช่วยเหลือ ด้วยหวังว่าหากกฎหมายฉบับนี้ถูกนำไปใช้ปฏิบัติจริงจะช่วยลดช่องว่างที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ ในขณะเดียวก็ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศขึ้นจริงในสังคมไทย
 
 
เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ ขอเชิญคุณร่วมเป็นหนึ่งในหมื่นรายชื่อ ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.. ....

 

 

 

ขั้นตอนและวิธี 

. กรอกข้อมูลในแบบ ข..๑ ให้ครบถ้วน 

. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และขีดคร่อมว่า 

เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.. .... 

. แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและขีดคร่อมว่า 

เพื่อเสนอร่างร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.. ....

 

ส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง 

ตู้ ปณ. ๕๕ ปณฝ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๑

 

 

Comments

Shibaki's picture
ผู้หญิงที่มีสามีแล้วและสามีไม่ขาดตกบกพร่องประการใด มีสิทธิที่จะมีขู้รึเปลี่ยนสามีใหม่ที่มาละเมิดทางวาจาได้รึไม่ (อาจดูว่าเป็นคำถามที่โง่ แต่ตีความหมายให้แตกน๊ะครับ)
แสงเทียน's picture

ผู้ชายที่มีเมียแล้วและเมียก็ไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมถึงมีชู้ได้ไม่ใช่แค่วาจาแต่ลงมือกระทำ

และยังเลวร้ายอีกคือบังคับให้เมียทำใจยอมรับถ้าไม่ยอมรับก็จะหนีไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่

จนเมียจิตใจยำ่แย่สุดทนถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อบำบัดคิดว่ารักษาแล้ว

ทุกอย่างจะดีขึ้นแต่กลับเลวร้ายกว่าเดิมคือบอกขอแยกทางต่อหน้าหมอเลย

ตกใจทั้งคนไข้ทั้งหมอเพราะไม่คิดว่าจะเป็นคนที่ไร้คุณธรรมได้ขนาดนี้

สมาชิกคนใหนเป็นแบบนี้บ้างหรือผูบริหารคนใหนทำแบบนี้บ้าง

 

แสงเทียน's picture

กฏหมายระหว่างเพศมีแต่ความจริงทำไม่ได้ผู้หญิงเสียเปรียบ

อยู่ทำไม่ได้จริงทำใจไม่ได้นะผู้ชายมีชู้ไม่ถูกประนามแต่ถ้าผู้หญิง

มีบ้างกลับถูกประนามผู้ชายไม่ค่อยยอมรับเหมือนเป็นนางวันทอง