ตั้งคณะกรรมการหลักประกันชราภาพแห่งชาติ ที่มีองค์ประกอบจากหน่วยงานรัฐส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนผู้สูงอายุและองค์กรประชาสังคม และนักวิชาการ?

“หลักประกันชราภาพ” : บำนาญพื้นฐาน ไม่บังคับออม ไม่บังคับจน

เมื่อ 31 ก.ค. 2552
ออกแบบ
3

ตั้งคณะกรรมการหลักประกันชราภาพแห่งชาติ ที่มีองค์ประกอบจากหน่วยงานรัฐส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนผู้สูงอายุและองค์กรประชาสังคม และนักวิชาการ?


“หลักประกันชราภาพ” : บำนาญพื้นฐาน ไม่บังคับออม ไม่บังคับจน