สมัชชาสิ่งแวดล้อมฯ ยื่นหนังสือนายกฯ ยืนยันร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระสิ่งแวดล้อม

สมัชชาสิ่งแวดล้อมฯ ยื่นหนังสือนายกฯ ยืนยันร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระสิ่งแวดล้อม

เมื่อ 14 ก.ย. 2554
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
หนังสือยืนยันการพิจารณา ร่างพรบ.(14 ก.ย. 54).pdf359.3 KB

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.54 สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ยื่นหนังสือต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขอให้ยืนยันการพิจารณาร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาของรัฐสภา กรณี “ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. ...” 
 
ตามที่รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 มาตรา 67 วรรคสอง กำหนดให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงจะต้องผ่านการให้ความเห็นขององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หน่วยงานนี้จึงเป็นความหวังของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอุตสาหกรรมและอนาคตของสิ่งแวดล้อมไทย แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรอิสระดังกล่าวให้ชัดเจน
 
ทั้งนี้ สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเคยเป็นเจ้าภาพรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมฉบับภาคประชาชน (ดูรายละเอียดที่นี่) แต่ขณะที่ยังรวบรวมได้ไม่ครบหนึ่งหมื่นรายชื่อ รัฐบาลชุดที่แล้วก็เสนอร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. … เข้าสู่การพิจารณาเสียก่อน 
 
อย่างไรก็ดี ร่างกฎหมายของรัฐบาลก็ยังไม่ถูกรัฐสภาหยิบขึ้นมาพิจารณา จนกระทั่งมีการยุบสภาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ร่างกฎหมายดังกล่าวจึงยังค้างอยู่ในสภา และองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนรอคอยก็ยังไม่อาจเกิดขึ้นได้ และเนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 153 วรรคสอง กำหนดว่า หากมีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ รัฐบาลใหม่ต้องร้องขอต่อรัฐสภาภายในหกสิบวัน นับแต่วันประชุมสภาครั้งแรก เพื่อให้นำกฎหมายที่ค้างพิจารณาจากสภาที่แล้วมาพิจารณาต่อ หากรัฐบาลไม่ร้องขอให้นำกฎหมายฉบับใดขึ้นมาพิจารณาต่อ กฎหมายฉบับนั้นก็จะเป็นอันตกไป ดังนั้น สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีความสำคัญสมควรให้มีการพิจารณา และขอให้นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลยืนยันการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ต่อรัฐสภาตามขั้นตอนต่อไป
 
โดย สาระสำคัญในหนังสือที่ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี ยังได้อ้างถึง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23สิงหาคม 2554 ข้อที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยระบุเอาไว้ในข้อ 5.3 ว่า จะผลักดันกฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมด้วย