ดักคอราชการ อย่าฉวยช่วงการเมืองสุญญากาศ ยกร่าง กม.สถาบันความปลอดภัย

ดักคอราชการ อย่าฉวยช่วงการเมืองสุญญากาศ ยกร่าง กม.สถาบันความปลอดภัย

เมื่อ 1 ส.ค. 2554

เครือข่าวแรงงานหลายกลุ่ม ร้องกระทรวงแรงงาน ให้ชะลอยกร่างกฏหมายการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ไว้ก่อนจนกว่ารัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะเข้ามาบริหาร เพราะเป็นกฎหมายสำคัญที่รัฐบาลควรต้องรับรู้ ดักคอราชการอย่าใช้ช่วงสุญญากาศทางการเมือง ยกร่างกฏหมายเอง

(29 ก.ค.54) นางสมบุญ สีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ระบุว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน อาทิ สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยฯ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง กลุ่มผู้ใช้แรงงานรังสิตและใกล้เคียง ประมาณ 30 คน เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการพิจารณายกร่างกฎหมายการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หนังสือดังกล่าว ระบุข้อเรียกร้องให้กระทรวงแรงงาน ชะลอการร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากในการร่างกฎหมาย มีข้อโต้แย้งที่สำคัญในเรื่องความเป็นอิสระของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ตลอดจนวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และที่มาของคณะกรรมการสถาบันฯ ควรเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากกฎหมายฉบับดังกล่าว รวมถึงให้ทบทวนโครงสร้างของคณะอนุกรรมการยกร่าง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

"...เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่ข้าราชการประจำ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ จะอาศัยช่องว่างสุญญากาศแห่งอำนาจ รวบรัดดำเนินการยกร่างกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ข้ออ้างเรื่องระยะเวลาที่จำกัด ก็ไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากยังมีระยะเวลาอีกหนึ่งปีก่อนการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว" หนังสือดังกล่าวระบุ รวมถึงเรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานดำเนินการชะลอการยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวไว้ จนกว่าจะมีการหารือร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป

ด้านนายนคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นผู้รับหนังสือแทนปลัดกระทรวง กล่าวว่า จะพิจารณาสัดส่วนโครงสร้างของคณะกรรมการเสียใหม่ รวมถึงจะชะลอการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวไว้ก่อนจนกว่ารัฐมนตรีใหม่จะมาด้วย

 

ที่มาภาพ billjacobus1


////////

ที่พิเศษ ๔ / ๒๕๕๔


                       ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔เรื่อง ขอคัดค้านการพิจารณายกร่างกฎหมายการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เรียน ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)
สำเนาถึง ๑) ปลัดกระทรวงแรงงาน
              ๒) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตามที่ สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สมัชชาคนจน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ร่วมกับ กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง กลุ่มผู้ใช้แรงงานรังสิตและใกล้เคียง กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง สภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เครือแรงงานนอกระบบ เครือข่ายปฏิบัติการแรงงานข้ามชาติ และเครือข่ายผู้นำแรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรม นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน ได้ยื่นหนังสือต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และต่อมา ฯพณฯ ได้กรุณาเชิญตัวแทนเข้าพบเพื่อหารือ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ในประเด็นเรื่อง การพิจารณายกร่างกฎหมายการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคณะอนุกรรมการยกร่างฯชุดที่กระทรวงแรงงานแต่งตั้ง สาระสำคัญของการหารือสรุปได้ว่า

๑. ให้กระทรวงแรงงาน ชะลอการร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากในการร่างกฎหมาย มีข้อโต้แย้งที่สำคัญในเรื่องความเป็นอิสระของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ตลอดจนวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และที่มาของคณะกรรมการสถาบันฯ ควรเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากกฎหมายฉบับดังกล่าว

๒. ให้มีการทบทวนโครงสร้างของคณะอนุกรรมการยกร่าง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๓. ฯพณฯ รมต.กระทรวงแรงงานเห็นว่า ควรได้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีกระบวนการในการยกร่างกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม ได้มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ ๓๙/๒๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฏหมายจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ โดย นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการทำงาน ประธานกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ซึ่งต่อมา ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายฯในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยกะทันหัน การดำเนินการดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่ภาคประชาชนไม่เคยรับรู้มาก่อน และไม่เป็นไปตามความเห็นร่วมของที่ประชุมหารือในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

กฎหมายการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสวัสดิภาพ ความปลอดภัย ของผู้ใช้แรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบกว่ายี่สิบล้านคน กฎหมายดังกล่าว เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านสวัสดิการของรัฐบาล ที่กำลังจะถูกจัดตั้งขึ้นในเร็ววันนี้ สมควรอย่างยิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งกำลังจะเริ่มเข้ามาบริหารจัดการ จักต้องรับรู้และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้น จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่ข้าราชการประจำ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ จะอาศัยช่องว่างสุญญากาศแห่งอำนาจ รวบรัดดำเนินการยกร่างกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ข้ออ้างเรื่องระยะเวลาที่จำกัด ก็ไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากยังมีระยะเวลาอีกหนึ่งปีก่อนการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ภาคประชาชนที่ประกอบด้วยสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สมัชชาคนจน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ร่วมกับ กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง กลุ่มผู้ใช้แรงงานรังสิตและใกล้เคียง กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง สภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เครือแรงงานนอกระบบ เครือข่ายปฏิบัติการแรงงานข้ามชาติ และเครือข่ายผู้นำแรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรม นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน

จึงขอคัดค้านการยกร่างกฎหมายจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่กำลังดำเนินการโดยกระทรวงแรงงานในปัจจุบัน และขอให้ ฯพณฯ ดำเนินการชะลอการยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวไว้ จนกว่าจะมีการหารือร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป
 

 

ขอแสดงความนับถือ