คู่มือประชาชนว่าด้วย การใช้เสรีภาพในการชุมนุม

คู่มือประชาชนว่าด้วย การใช้เสรีภาพในการชุมนุม

เมื่อ 10 มิ.ย. 2562
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
คู่มือประชาชนว่าด้วย การใช้เสรีภาพในการชุมนุม.pdf2.31 MB

 

 

เสรีภาพการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ (Freedom of Peaceful Assembly) เป็นเสรีภาพที่ได้ รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ​และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และถือเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนจะออกมารวมตัวกันเพื่อส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลหน่วงานที่มีอำนาจหน้าที่ได้รับรู้และตอบสนองต่อปัญหาความเดือดร้อน เพื่อแสดงออกและรณรงค์ต่อสาธารณะในจุดยืนความคิดเห็นเรื่องหนึ่งเรื่องใด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

 

แต่การรวมตัวกันเพื่อใช้เสรีภาพการชุมนุม ในปัจจุบันมีเงื่อนไขขั้นตอนและกฎเกณฑ์ท่ีเคร่งครัด เพิ่มมากข้ึนนับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ..2558 ประชาชนที่ต้องการใช้เสรีภาพการชุมนุมท้ังผู้จัดและผู้เข้าร่วมชุมนุมจึงควร ได้ศึกษาทำความเข้าใจทั้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะสามารถดำเนินไปได้โดยไม่มีอุปสรรคและเพื่อปกป้องรักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองไม่ให้ถูกละเมิดจากการตีความบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 

คู่มือฉบับนี้ จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม, ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และไอลอว์ 

 

สำหรับผู้สนใจขอรับคู่มือฉบับพิมพ์เป็นเล่ม สามารถติดต่อรับได้ฟรี โดยส่งอีเมล์มาที่ [email protected]