NLA Weekly (4 – 10 มิ.ย. 61): สนช. เห็นชอบเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท ให้รัฐบาล คสช.

NLA Weekly (4 – 10 มิ.ย. 61): สนช. เห็นชอบเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท ให้รัฐบาล คสช.

เมื่อ 10 มิ.ย. 2561

 

สัปดาห์ที่ผ่านมา สนชรับหลักการ ...งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2562 ซึ่งตั้งวงเงินงบประมาณไว้สูงถึง 3 ล้านล้านบาท และสนชได้ลงมติประกาศใช้ร่างพ..ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นกฎหมายแล้ว

 

ส่วนความคืบหน้าของร่างยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติไปยัง สนช. แล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา และ สนช. จะมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติในวันที่ 14 มิถุนายน 2561

 

5 มิถุนายน 2561

 

รองประธาน สนช. คนที่ 1 รับข้อร้องเรียนจากประชาชน .เพชรชมพู .กำแพงเพชร ทวงถามความชัดเจนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังชมพู

 

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 พร้อมด้วย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. และผู้แทนประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สนช. รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังชมพู .กำแพงเพชร จากนางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เพื่อทวงถามถึงความคืบหน้าและความชัดเจนของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังชมพู ที่แม้โครงการดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่และผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า

 

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์รัฐสภา 

 

6 มิถุนายน 2561

 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผย เตรียมปรับลดงบประมาณไอซีทีรัฐสภาแห่งใหม่ ยึดตามกรอบเดิมที่ 3,587 ล้านบาท 

 

สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณางบประมาณระบบสารสนเทศและสาธารณูปโภค อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ว่า คณะกรรมการโครงการจัดซื้อจัดจ้างการออกแบบไอซีทีจะประชุมพิจารณาทบทวนการปรับลดงบประมาณเป็นครั้งสุดท้าย เบื้องต้นตนได้ให้พิจารณาตามเดิมที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งไว้กับสำนักงบประมาณ เมื่อปี 2555 จำนวน 3,587ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการระยะเร่งด่วนในปี 2561ก่อน จากนั้นอาจจะพิจารณาเสนอของบประมาณเพิ่มเติมในปีถัดไป

 

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์รัฐสภา 

 

รองประธาน สนช. มั่นใจคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้โรดแมปเลือกตั้งชัดเจนยิ่งขึ้น

 

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง กล่าวถึงกรณี ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติ (...) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (..) และ ร่าง ...ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (..) ว่าไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ..2560 รวมทั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 53/2560 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ...ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ..2560 นั้น ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบรัฐธรรมนูญว่า คำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญทำให้ทุกอย่างเกิดความชัดเจนสามารถเดินหน้าตามโรดแมปสู่การเลือกตั้งได้

 

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์รัฐสภา 

 

7 มิถุนายน 2561

 

สนช. เห็นชอบเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท ให้รัฐบาล คสช. - งบกลาโหมติดท็อป 5

 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ...งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2562 ซึ่งตั้งวงเงินงบประมาณไว้สูงถึง 3 ล้านล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากวงเงินงบประมาณปี 2561 ประมาณ 1 แสนล้านบาท โดย สนช. มีมติรับหลักการ 197 เสียง งดออกเสียง 3 เสียงจากจำนวนผู้ร่วมประชุม 200 คน

 

ที่มา: ไอลอว์

 

8 มิถุนายน 2561

 

สนช. มีมติประกาศใช้ร่างพ... ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นกฎหมาย

 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) .. .... เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 162 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง

 

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์รัฐสภา 

 

ขอโทษ! สนช.แจงสมาชิก นอนหลับ กลางสภา เหตุป่วย-ไม่ผิดระเบียบ

 

พีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรม สนช. กล่าวขอโทษ แทนสมาชิกสนช.ที่มีภาพ นอนหลับ ในห้องประชุม สนช. ระหว่างการพิจารณา ร่างพ...งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 และชี้แจ้งว่า สนช. ทั้ง 2 อยู่ระหว่างการรักษาอาการป่วย ทั้ง พล...ชาลี จันทร์เรือง ที่เข้ารับการรักษาโรคหัวใจผ่านการบายพาส และธำรง ทัศนาญชลี มีอาการป่วยเช่นกัน และการกระทำของ สนช. ที่หลับในห้องประชุม ยังไม่เข้าข่ายความประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อ จึงเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาต่อการดำรงตำแหน่ง

 

ที่มา: ข่าวสด 

 

9 มิถุนายน 2561

 

พรเพชรนัด สนช. พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ 14 มิ..

 

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีคำสั่งนัดประชุม ครั้งที่ 36/2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 10.00 . ที่อาคารรัฐสภา มีวาระสำคัญพิจารณากฏหมายเร่งด่วน อาทิ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด .. …. , ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด, ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) .. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอพร้อมทั้ง จะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ตามมาตรา 28 (9) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ .. 2560

 

ที่มา: โลกวันนี้ 

 

"วิษณุ" เผยส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติให้สนช.แล้ว เปรยหาคนแทน "เอนก" ได้แล้ว

 

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการการดำเนินการส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า ได้ดำเนินการส่งไปยัง สนช. แล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีการปรับแก้ในถ้อยคำและภาษาเพียงเล็กน้อย เช่น คำว่านักรบทางเศรษฐกิจที่ฟังแล้วดูหวือหวา จึงได้เปลี่ยนเสียใหม่ เป็นต้น

 

ส่วนกรณีที่เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ด้านการเมือง ลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปร่วมงานการเมืองกับพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) วิษณุ กล่าวว่า เมื่อนายเอนกลาออกไปแล้วก็ต้องหาคนมาเป็นประธานแทน ขณะนี้มีรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้ามาแทนที่ว่างแล้วรวมถึงตำแหน่งกรรมการของแต่ละคณะเพิ่มอีก 5 คน เพื่อให้ครบจำนวน 15 คน เนื่องจากต้องเริ่มทำแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ

cleardot.gif

 

ที่มา: เดลินิวส์