NLA Weekly (30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561) : ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติร่างกฎหมาย สว. 23 พฤษภาคม นี้

NLA Weekly (30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561) : ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติร่างกฎหมาย สว. 23 พฤษภาคม นี้

เมื่อ 6 พ.ค. 2561
ความเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งนัดลงมติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
 
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. จำนวน 5 คน แล้ว โดยจะจัดทำรายงานเสนอรายชื่อดังกล่าวไปยังประธาน สนช. โดยรวมกับอีก 2 รายชื่อ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกมา เพื่อให้ที่ประชุม สนช. แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอ
 
ส่วนในสัปดาห์หน้า วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุม สนช. จะรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และจะเห็นชอบ ร่าง .พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย และร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย เป็นกฎหมาย
 
2 พฤษภาคม 2561
 
ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติร่างกฎหมาย สว. พร้อมอภิปรายปมกฎหมายเลือกตั้ง สส.ะคำสั่ง คสช. 53/2560 ขัด รธน.หรือไม่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 
ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งนัดลงมติร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ขณะเดียวกัน ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญยังได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ตามที่สมาชิก สนช. 27 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งศาลได้กำหนดประเด็นและอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยต่อในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เช่นกัน
 
 
3 พฤษภาคม 2561 
 
กรรมการสรรหา กกต. มีมติเลือกว่าที่ กกต. 5 คน เตรียมเสนอรายชื่อต่อประธาน สนช. เพื่อตั้งกรรมาธิการสอบประวัติ
 
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. ตามมาตรา 8(1) แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.  จำนวน 5 คน แล้ว หลังเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน 24 คน เข้าสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็น ก่อนคณะกรรมการสรรหาจะมีมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ได้รายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. 5 คน ประกอบด้วย สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และอดีตเอกอัครราชทูต กรุงโนโรบี สาธารณรัฐเคนยา และกรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี บุรีรัมย์ ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช และธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ลำปาง
 
สำหรับขั้นตอนจากนี้ คณะกรรมการสรรหา กกต. จะจัดทำรายงานเสนอรายชื่อดังกล่าวไปยังประธาน สนช. เพื่อส่งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) พิจารณานำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม สนช. โดยรวมกับอีก 2 รายชื่อ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกมา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน จากนั้นส่งให้ที่ประชุมใหญ่ สนช. ลงมติต่อไป
 
 
4 พฤษภาคม 2561 
 
คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเลือก ศ.สุริชัย หวันแก้ว ร่วมทำหน้าที่สรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนชุดใหม่
 
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 11 (6) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหรือเคยเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาที่สอนหรือทำงานวิจัยหรือทำงานด้านสิทธิมนุษยชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี  โดยพิจารณาจากผู้สมัครและมีคุณสมบัติจำนวน 6 คน ก่อนมีมติเลือก สุริชัย หวันแก้ว อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อประกอบกับคณะกรรมการสรรหาฯ ที่มีอยู่ รวมจำนวนครบ 10 คน ตามที่กฎหมายกำหนด และจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะนัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคมนี้ เพื่อวางกรอบแนวทางการทำงาน และนำไปสู่การประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดใหม่ต่อไป