คิดอย่างไร หากพรรคการเมืองที่มี ส.ส. มากที่สุดไม่ได้ัจัดตั้งรัฐบาล

พรรคที่เป็นรัฐบาล ไม่มีความชอบธรรมที่จะปกครองประเทศอีกต่อไป
0% (0 votes)
พรรคที่เป็นรัฐบาล ทำผิดมารยาททางการเมือง แต่เป็นรัฐบาลได้
0% (0 votes)
ยอมรับได้ หากพรรคทีึ่เป็นรัฐบาลเป็นคนดีกว่า
0% (0 votes)
ยอมรับได้ หากสถาการณ์บ้านเมืองบีบให้เป็นเช่นนั้น
0% (0 votes)
ไม่เป็นไร กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ สามารถทำได้
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 0 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

Comments

yingcheep's picture

รัฐธรรมนูญ มาตรา172 เขียนไว้ว่า "ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเป็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี.....  .... มติของาภ่ผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด"

(แต่ยังไม่เห็นตรงไหนบอกเรื่องที่ว่าพรรคนั้นต้องมีส.ส.เยอะที่สุดอ่ะครับ)

Y@H@'s picture

พรรคที่มี สส มากที่สุด ในความหมายท่าน คือ พรรคที่ได้เสียงอันดับ 1 แล้วพรรคดังกล่าวไม่ได้จัดตัง รบ.  ซินะครับ ถ้าเช่นนั้น ก็เป็นเพียงผิดมารยาททางการเมืองเท่านั้น(ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร) ไม่ได้มีผลร้ายแรงขนาดขาดความชอบธรรมแต่อย่างใด

 

gina4cat's picture

พรรคที่ได้ที่นั่งเยอะสุด ก็เเค่มีส่วนในการเข้าไปลงคะเเนนเสียงเลือกนายก อีกที คะ เพาะว่าในสภาจะมีคะเเนนเสียงที่นั่ง หลายฝ่ายดังนั้น จึงมีการล้อบบี้กันว่า ใครจะได้เปนนายก โดยการเลือกของสภากันเองคะ