ตำแหน่งที่ได้รับการคุ้มครอง

คณะนิติราษฎร์เสนอ ยกเลิกมาตรา 112 แก้ไขเพิ่มเติมม.หมิ่นฯ

เมื่อ 27 มี.ค. 2554
ออกแบบ
3

ตำแหน่งที่ได้รับการคุ้มครอง


ข้อเสนอ
แบ่งแยกการคุ้มครองสำาหรับตำแหน่งพระมหากษัตริย์ออกจากการคุ้มครองสำหรับตำาแหน่งพระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ดังนี้

มาตรา ... “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ต้องระวางโทษ ...”
มาตรา ... “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษ ...”


เหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งแยกการคุ้มครองระหว่างตำาแหน่งพระมหากษัตริย์กับตำแหน่งพระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ ในความผิดฐานอื่นๆ กล่าวคือ
· ความผิดฐานปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ (มาตรา ๑๐๗)
· ความผิดฐานปลงพระชนม์พระราชินี รัชทายาทและความผิดฐานฆ่าผู้สำาเร็จราชการ
แทนพระองค์ (มาตรา ๑๐๙)
· ความผิดฐานกระทำาการประทุษร้ายพระมหากษัตริย์ (มาตรา ๑๐๘)
· ความผิดฐานกระทำาการประทุษร้ายพระราชินี รัชทายาทและผู้สำาเร็จราชการแทน
พระองค์ (มาตรา ๑๑๐)