เมื่อมีคำครหาว่า อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้มีสูงมาก แล้วควรออกแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีการถ่วงดุลและเป็นธรรมอย่างไร

ออกแบบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ ให้ส่งเสริมสังคมสื่อสาร

เมื่อ 17 มิ.ย. 2552
ออกแบบ
6

เมื่อมีคำครหาว่า อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้มีสูงมาก แล้วควรออกแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีการถ่วงดุลและเป็นธรรมอย่างไร


ออกแบบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ ให้ส่งเสริมสังคมสื่อสาร

Comments

bact's picture
การยึดอายัดระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะด้วยความผิดตามพ.ร.บ.ใดก็ตาม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

เพื่อเลี่ยงการเลือกใช้กฎหมายตัวอื่นที่ไม่ใช่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะได้ยึดอายัดระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องทำสำเนาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล การตรวจยัน ฯลฯ
bact's picture
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก็สำคัญ