รอบอาทิตย์

รอบอาทิตย์

เมื่อ 23 ก.ย. 2553

ครม.เห็นชอบร่างพร..บ.ขึ้นเงินเดือนครู
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างพ...เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ...) .. ... โดย ให้เสนอต่อคณะกรรมการประสานงานฝ่ายนิติบัญญัติ และสภาผู้แทนราษฎรตามลำดับต่อไป
ซึ่งสาระสำคัญของร่างพ...ดังกล่าว ศธ.ได้เสนอให้มีการแก้ไขจากพ...เงินเดือนฯ พ..2547 ที่เป็นฉบับปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 432,942 คน ได้มีโอกาสปรับโครงสร้างเงินเดือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8 ของบัญชีโครงสร้างเงินเดือนเดิม ซึ่งการปรับฐานโครงสร้างเงินเดือนครั้งนี้ จะทำให้ใช้งบประมาณเพิ่มเติม 2,000 ล้านบาท 
ข้อมูลบางส่วนจาก มติชน
 
เปิดตัวเว็บไซด์ นิติราษฎร์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาัลัยธรรมศาสตร์ 7 คน ได้แ่ก่ อ.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา .ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล อ.ธีระ สุธีวรางกูร อ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล อ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และอ.สาวตรี สุขศรี รวมตัวกันขึ้นในนามของ “นิติราษฎร์” นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ก่อตั้งเว็บไซด์ Enlightened-jurists.com เพื่อเ้ป็นชุมชนทางวิชาการเล็กๆในทางนิติศาสตร์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายที่ถูกต้อง
ข้อมูลบางส่วนจาก มติชน
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ คลิกที่นี่
 
สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบวาระ 2-3 ร่าง พรบ.ความปลอดภัยฯ
วันนี้ 22 กันยายน 2553 เวลา 14.00 -15.00 . ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่าง พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ..... ที่คณะกรรมการวิสามัญฯได้พิจารณาปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 279ต่อ 12งดออกเสียง 1ไม่ลงคะแนน 14
โดยร่างฉบับนี้ หมวด 6/1 กำหนดว่า ให้มีการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่เป็นองค์กรอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ให้กระทรวงแรงงานต้องจัดตั้งสถาบันฯให้เสร็จภายใน 1 ปี (ไม่เป็นองค์การมหาชน ตามที่ระบุไว้)
อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
เปิด 3 ช่องทางรับฟังความเห็นแก้ รธน.
คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมอนุกรรมการ 3 ชุด จากนั้นนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานคณะกรรมการ ให้สัมภาษณ์ว่า ได้หารือเรื่องการนำข้อสรุปจากที่ประชุมเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไปทำแบบสำรวจความเห็น โดยมี 3 ช่องทางใหญ่ๆ คือให้สำนักงานสถิติแห่งชาติทำสำรวจทั้งประเทศ และแยกออกเป็นรายภาคด้วย รับฟังความเห็นทางโทรศัพท์ทั้งสิ้น 3 วัน ให้ประชาชนทั้งประเทศได้โทรมาแสดงความเห็น และทำเสวนากลุ่มต่างๆ ซึ่งจะทำทุกภาค และทั้งหมดทั้งสิ้น ตั้งใจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องแก้รัฐธรรมนูญให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
ข้อมูลบางส่วนจาก เดลินิวส์

คลังเปิดเวทีฟังเสียง พ...ภาษีที่ดิน30.ย.
นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวันที่ 30 ก.ย.นี้ โดยจะมีการจัดที่ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นท์
ประเด็นหลักในการรับฟังความ คิดเห็นครั้งนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การกระตุ้นให้มีการนำที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 2.การลดหย่อนและยกเว้นการจัดเก็บภาษีให้แก่เกษตรกรและเจ้าของโรงเรือนที่ อยู่อาศัยตามความเหมาะสม และ 3.การจัดตั้งธนาคารกองทุนที่ดินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากไร้
ข้อมูลบางส่วนจาก กรุงเทพธุรกิจ