คุณภาพของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ

ประชาพิจารณ์กฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์

เมื่อ 18 ส.ค. 2553
ออกแบบ
6

คุณภาพของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ


 

            มาตรา ๑๓ ให้สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถสอน และให้การปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และเพศศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ คณะกรรมการกำหนด
            มาตรา ๑๔ การกำหนดหลักสูตรการสอนและการปรึกษาด้านอนามัยการ เจริญพันธุ์ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนนำไปใช้สอน
 
มาตรา 13 และ 14 เป็นเรื่องคุณภาพของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ
 
ในมาตรา 13 นั้น ภาควิชาการเสนอว่า ให้พัฒนาโดยจัดระบบดูและและตรวจสอบจากภายนอก ขณะที่ภาคการเมืองและภาคประชาสังคมเห็นร่วมกันว่า ถ้อยคำที่ว่า “ให้พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถสอนและให้การปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์และเพศศึกษา ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่คณะกรรมการกำหนด"ถ้อยคำข้างท้ายนี้ควรตัดทิ้ง
 
โดยภาคประชาสังคมเห็นว่า ในกฎหมายนี้เขียนถึง "ครูและบุคลากรทางการศึกษา" ซึ่งน่าจะตัดคำว่า "ครู" ออกเพราะคำว่าบุคลากรทางการศึกษา ก็สามารถครอบคลุมถึงครูได้อยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังเสนอให้เพิ่มว่า ให้พัฒนาบุคลกร ทั้งบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ จนสามารถให้ความรู้และให้บริการในหน่วยสุขภาพทางเพศนี้ได้
 
สำหรับมาตรา 14ที่ระบุว่า การกำหนดหลักสูตรการสอนและการปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนนำไปใช้สอน ทุกฝ่ายเห็นว่าซ้ำซ้อนกับกฎหมายเรื่องการศึกษา เป็นการเพิ่มขั้นตอนอาจทำให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน จึงเสนอให้ตัดทิ้งทั้งมาตรา