เลือกตั้ง62: รวมระเบียบ กกต. เพื่อควบคุมการเลือกตั้ง

 

รวมระเบียบ กกต. เพื่อควบคุมการเลือกตั้ง

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
ออกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการตำแหน่งงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การนับคะแนน การจัดคูหา การสมัครรับเลือกตั้ง การทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า การประกาศผล การจัดเลือกตั้งใหม่ ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง แผนผังคูหาเลือกตั้ง ฯลฯ
 
 
ออกเมื่อ 3 มกราคม 2562
 
ออกเมื่อ 11 มกราคม 2562 กำหนดให้ผู้สมัครแต่ละคนใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาท ให้พรรคการเมืองใช้จ่ายไม่เกิน 35,000,000 บาท
 
ออกเมื่อ 11 มกราคม 2562 ประกาศให้ทำเป็นขนาดไม่เกิน A3 จำนวนไม่เกิน 10 เท่าของหน่วยเลือกตั้ง ป้ายให้ทำเป็นขนาดไม่เกิน 130x245 เซนติเมตร จำนวนไม่เกิน 2 เท่าของหน่วยเลือกตั้ง
 
ออกเมื่อ 11 มกราคม 2562 ให้มีคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายของผู้สมัครและพรรคการเมือง
 
ออกเมื่อ 11 มกราคม 2562 จำกัดการแจกเงินของผู้สมัคร การให้ในแต่ละโอกาสตามปกติประเพณี ไม่เกิน 3,000 บาท การให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ พรรคการเมืองให้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ผู้สมัครให้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 
ออกเมื่อ 11 มกราคม 2562 กำหนดแบบฟอร์มต่างๆ ใช้เป็นหลักฐานการรับเงินและจ่ายเงินที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 
ออกเมื่อ 11 มกราคม 2562 เกี่ยวกับการจัดสรรเวลาหาเสียงทางวิทยุ โทรทัศน์ และการจัดดีเบตระหว่างพรรคการเมือง
 
 
ออกเมื่อ 11 มกราคม 2562 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแจ้งรายละเอียด เกี่ยวกับการหาเสียงออนไลน์ การมีผู้ช่วยหาเสียง และข้อห้ามหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย หรือปลุกระดม 
 
ออกเมื่อ 17 มกราคม 2562
 
 
 
 
 

ออกเมื่อ 3 มกราคม 2562