การคัดเลือก ส.ว. กลุ่มอาชีพเริ่มแล้ว! แต่ให้ คสช. เป็นคนเลือกด่านสุดท้าย

การคัดเลือก ส.ว. กลุ่มอาชีพเริ่มแล้ว! แต่ให้ คสช. เป็นคนเลือกด่านสุดท้าย

เมื่อ 27 พ.ย. 2561
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 หรือ "พ.ร.ป.การได้มาซึ่ง ส.ว." มาตรา 90 (1) (ก) กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการคัดเลือก ส.ว.กลุ่มอาชีพจำนวน 200 คน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า 15 วัน จากนั้นให้ คสช. พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 50 คน
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ “พระราชกฤษฎีกา ให้เลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)” และถือเป็นการเริ่มต้นการสรรหาคัดเลือก ส.ว. โดยกำหนดรับสมัคร ส.ว. ในวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 และคาดว่าจะเสนอชื่อให้ คสช. พิจารณาภายในวันที่ 16 มกราคม 2561
 
การสมัครคัดเลือกเป็น ส.ว. กลุ่มอาชีพมีสองวิธี คือ “สมัครเอง” กับ “องค์กรเสนอชื่อ”
 
สำหรับการคัดเลือก ส.ว. ตามกลุ่มอาชีพจะแบ่งวิธีการรับสมัครเป็นสองส่วน ได้แก่
 
1) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของแต่ละกลุ่มอาชีพที่มีทั้งหมด 10 กลุ่ม ได้แก่
 • กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย
 • กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร
 • กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง
 • กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม
 • กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
 • กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์
 • กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์ วรรณกรรม
 • กลุ่มอื่น ๆ
2) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําชื่อผู้สมัครจากองค์กร ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีและมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไรมาแบ่งปันกันหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และให้องค์กรดังกล่าวเลือกส่งผู้สมัครได้เพียงหนึ่งกลุ่มอาชีพ
 
วิธีการคัดเลือก ส.ว. กลุ่มอาชีพ ในระดับอำเภอ
 • ให้ผู้สมัคร เลือก ผู้สมัครที่ต้องการเลือกในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกัน ไม่เกินสองคน โดยจะลงคะแนนให้ตนเองก็ได้
 •  นับคะแนนของแต่ละกลุ่ม และแต่ละวิธีการสมัคร
 • ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกทั้งสมัครด้วยตนเอง และ รับรองโดยองค์กร ของการเลือกระดับอำเภอ รวม 60 คน แล้วส่งไปเลือกในระดับจังหวัด
วิธีการคัดเลือก ส.ว. กลุ่มอาชีพ ในระดับจังหวัด
 • ผู้มีสิทธิ์เลือกกันเองในกลุ่มและวิธีการสมัครเดียวกัน (เหมือนในระดับอำเภอ)
 • นับคะแนนแล้ว ผู้ได้คะแนนสูงสุด 4 ลำดับแรก รวมการเลือกระดับจังหวัด รวม 80 คน แล้วส่งไปเลือกในระดับประเทศ
วิธีการคัดเลือก ส.ว. กลุ่มอาชีพ ในระดับประเทศ
 
 • ใช้วิธีเดียวกัน เลือกผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 10 คนในแต่ละกลุ่ม และสองวิธีการสมัคร รวม 200 คน ส่งให้ คสช.เลือกให้เหลือ 50 คน
ประกาศ 7,210 รายชื่อผู้สมัคร ส.ว. แบบกลุ่มอาชีพ โผล่ชื่อกรรมการปฏิรูปประเทศ 2 คน
 
วันที่ 16 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว. จำนวน 7,210 คน แบ่งเป็นมาจากการสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง จำนวน 6,705 คน และสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตัวเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนำผู้สมัครจากองค์กร จำนวน 505 คน ทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อเบื้องต้นพบว่ามีผู้สมัคร ส.ว. อย่างน้อย 8 คน ที่เคยผ่านการทำงานกับ คสช. และมีทหารตำรวจยศนายพลสมัคร ส.ว. อย่างน้อย 31 คน
 
8 คนที่เคยทำงานกับ คสช.

ทั้งนี้จากรายชื่อทั้งหมดมีอย่างน้อย 2 คน คือ พรทิพย์ และ พล.อ.จิระ ที่เป็นกรรมการปฏิรูปประเทศฯ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิรูปประเทศ และมีวาระการทำงานจนถึงปี 2565