ช่วยกันคนละชื่อ ปลดอาวุธคสช. ทำเองจากที่บ้านได้เลย

See video

 

 

วิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

 

1. ดาวน์โหลด แบบแสดงรายละเอียดเพื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมาย หรือ แบบ ข.ก.๑. (คลิก) และพิมพ์ลงกระดาษ A4

 

2. กรอกข้อมูลในแบบ ข.ก.๑ ให้ครบถ้วน 

(ตรงข้อ ๕ ของแบบ ข.ก.๑ ที่มี พ.ศ. .... อยู่ท้ายชื่อกฎหมายไม่ต้องกรอกข้อความใดๆ)
 

ตัวอย่างการกรอกแบบ ข.ก.๑

 

3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ สำเนาบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ พร้อมเซ็นสำเนาให้ถูกต้อง และขีดคร่อมว่า
 
    “ใช้เพื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ คำสั่ง คสช. เท่านั้น”
ตัวอย่างการเซ็นสำเนาบัตรประชาชน
 
 
4. ตรวจสอบลายเซ็นต์ลงชื่อบน "แบบ ข.ก.๑" และ "สำเนาบัตรประชาชน" ให้เหมือนกัน
 
5. ส่งเอกสารทั้งหมดมายัง ตู้ปณ.79 ปณศ.สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
....
 
สอบถามเพิ่มเติม 
 
Tel: 02-002-7878
Line: @ilawclub