สรุปร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงประชามติ

สรุปร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงประชามติ

เมื่อ 14 ก.ค. 2559
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
Draft Constitution 2559.pdf595.9 KB
Constitution 2560.PDF581.52 KB
7 สิงหาคม 2559 จะเป็นวันออกเสียงประชามติในสองคำถามคือ 
 
1. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. ทั้งฉบับ
2. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คำถามพ่วง)
 
“ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” 
 
ตัวอย่างบัตรออกเสียงประชามติ
 
 
อ่านสรุปย่อสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงประชามติได้ทีนี่
 
ประเด็นเพิ่มเติมของ สนช. (คำถามพ่วง)
 
 
สิทธิเสรีภาพ  และหน้าที่ของรัฐ
 
 
 
สถาบันทางการเมือง
 
 
ศาล และกลไกตรวจสอบอำนาจรัฐ
 
 
การปฏิรูป
 
 
การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 
 
บทเฉพาะกาล
 
 
 
แก้ไขใหม่ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
 
แก้ไขใหม่ตามข้อสังเกตพระราชทาน