รายชื่อกฎหมายที่ผ่าน สนช. 108 ฉบับ

รายชื่อกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 108 ฉบับ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2557 - 7 สิงหาคม 2558 แบ่งตาม กฎหมายในประเด็นเทคนิค 14 ฉบับ กฎหมายที่แก้ไขจากฉบับเดิม 77 ฉบับ และกฎหมายใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 17 ฉบับ
 
กฎหมายใหม่ประเด็นเทคนิค 14 ฉบับ
 
ร่าง พ.ร.บ.การกลับไปใช้ในสิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ร่าง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ร่าง พ.ร.บ.งาช้าง
ร่าง พ.ร.บ.การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
ร่าง พ.ร.บ.การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
ร่าง พ.ร.บ.การทวงถามหนี้
ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิก พรบ.การชลประทานราษฎร์
ร่าง พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ร่างพ.ร.บ.การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ
ร่างพ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินเดือนประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น
ร่างพ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ร่างพ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ
 
กฎหมายที่แก้ไขจากกฎหมายเดิม 77 ฉบับ
 
ร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร
ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2557
ร่าง พ.ร.บ.การถวายความปลอดภัย
ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขคำประกันและจำนอง)
ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 63)
ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พรก.พิกัดอัตราศุลกากร
ร่าง พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน
ร่าง พ.ร.บ.รถยนต์
ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก
ร่าง พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด
ร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน)
ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝืมือแรงงาน
ร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์
ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ปรับปรุงหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปี)
ร่าง พ.ร.บ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
ร่าง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์
ร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ
ร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์)
ร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก (กำหนดสัญญาณจราจรเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายเรืองแสงในการแสดงสัญญาณจราจรได้)
ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)
ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงหนัง)
ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ)
ร่าง พ.ร.บ.ความลับทางการค้า
ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)* ฉบับที่ 26 พ.ศ.2558
ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (กำหนดความผิดเกี่ยวกับเพศ)
ร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน
ร่าง พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์)
ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม(จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
ร่าง พ.ร.บ.ราชบัณฑิตย์สภา
ร่าง พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร
ร่าง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (กำหนดนิยามคำว่า "เจ้าพนักงาน")
ร่าง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย
ร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต
ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
ร่าง พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย
ร่าง พ.ร.บ.การประมง
ร่าง พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน
ร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร
ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์พ.ศ.2540
ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร
ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา
ร่างพ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม
ร่างพ.ร.บ.สวนป่า
ร่างพ.ร.บ.หอพัก
ร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
ร่างพ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร
ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4)
ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (สื่อลามกอนาจารเด็ก)
ร่างพ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง)
ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
ร่างพ.ร.บ.ล้มละลาย
ร่างพ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ร่างพ.ร.บ.เครื่องสำอาง
ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ร่างพ.ร.บ.การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล
ร่างพ.ร.บ.โรคติดต่อ
ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)
ร่างพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
ร่างพ.ร.บ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการยุติธรรม)
ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความในศาลแขวง
ร่างพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
ร่างพ.ร.บ.การผังเมือง
ร่างพ.ร.บ.เหรียญพิทักษ์เสรีชน
ร่างพ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
ร่างพ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
 
กฎหมายใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 17 ฉบับ
 
ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ร่าง พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ร่าง พรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ร่าง พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ร่างพ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ร่างพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ
ร่างพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย
ร่างพ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก
ร่างพ.ร.บ.การให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ
ร่างพ.ร.บ.แรงงานทางทะเล
ร่างพ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน
ร่างพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ