รวมไฟล์ ร่างพ.ร.บ. เกี่ยวกับการตั้งศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ

1. ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่...) 
 
2. ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่...) 
 
3. ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่...) 
 
4. ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่...)
 
5. ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่...) 
 
6. ร่างพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่...) 
 
7. ร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่...)
 
8. ร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) 
 
9. ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 
10. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่...) .pdf190.68 KB
ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่...) .pdf238.69 KB
ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีฯ.pdf116.88 KB
ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่...).pdf268.67 KB
ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่...).pdf80.77 KB
ร่างพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่...).pdf237.64 KB
ร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่...).pdf105.39 KB
ร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) .pdf36.91 KB
ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ.pdf220.12 KB
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ.pdf1.18 MB