ร่วมผลักดันหลักประกันชราภาพ : บำนาญพื้นฐานสำหรับทุกคน

ร่วมผลักดันหลักประกันชราภาพ : บำนาญพื้นฐานสำหรับทุกคน

เมื่อ 18 พ.ย. 2552
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
form for signing pension.pdf42.58 KB
draft pension act.pdf48.39 KB

 

เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยมีประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปี เกินกว่าร้อยละ 10 และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าอีกราว 20 ปีข้างหน้า จะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4ของประชากรทั้งหมด ขณะเดียวกัน ไม่ใช่เพียงจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ผู้สูงอายุ ยังต้องเผชิญกับภาวะขาดความมั่นคงทางชีวิตอีกหลายประการ เช่น เป็นหม้าย การศึกษาต่ำ ความยากจน ถูกทอดทิ้ง ความรู้สึกว่าไม่มีค่า เป็นต้น

 
ใบไม้ร่วง
 ที่มาภาพ honey77
 
 

เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายประชาชนจากทุกภาคส่วน และกลุ่มนักวิชาการทางสังคม จึงเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องสร้างหลักประกันรายได้ในวัยสูงอายุให้กับประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียม เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพแห่งชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีในการเป็นพลเมืองของประเทศ โดยเห็นว่าระบบประกันสังคม ระบบการให้เบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาทและระบบกองทุนการออมแห่งชาติยังมีข้อบกพร่องอยู่มาก เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการจึงเสนอระบบ หลักประกันชราภาพ ขึ้น ด้วยวิธีการเสนอ ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันชราภาพแห่งชาติ ให้เป็นกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชน มีหลักการที่น่าสนใจดังนี้

  • ประชาชนทุกคนเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์มีสิทธิได้รับบำนาญชราภาพ
  • ประชาชนที่มีสิทธิได้รับบำนาญชราภาพ ให้รวมทั้งคนที่มีสัญชาติไทย และคนที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเสียภาษีอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสิบปี
  • ให้มีคณะกรรมการหลักประกันชราภาพแห่งชาติขึ้น มีอำนาจหน้าที่ กำหนดอัตราบำนาญชราภาพที่จะให้แก่ประชาชนและพิจารณาใหม่ทุกสามปี พิจารณางบประมาณที่ต้องใช้ กำหนดวิธีการจ่าย ตรวจสอบการจ่าย ฯลฯ
  • ในวาระเริ่มแรกให้กำหนดบำนาญรายเดือนที่หนึ่งพันห้าร้อยบาท

ด้วยความหวังว่า ประชาชนทุกคนจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานนี้เพื่อเป็นหลักประกันจากรัฐว่า ประชาชนทุกคนจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรี  มีสวัสดิการที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะรวยหรือจน ไม่จำกัดระดับการศึกษา ไม่จำกัดศักยภาพ ไม่จำกัดเพศและวัย

เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการจึงดำเนินการระดมรายชื่อจากประชาชนทุกภาคส่วนให้ครบหนึ่งหมื่นรายชื่อ เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติหลักประกันชราภาพแห่งชาติ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป

คุณสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยร่วมเป็นหนึ่งในหมื่นชื่อที่เสนอกฎหมาย

ขั้นตอนและวิธี

1. กรอกข้อมูลในแบบ ข..๑ ให้ครบถ้วน

2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และขีดคร่อมว่า

เพื่อเสนอร่างพ...หลักประกันชราภาพแห่งชาติ.....

3. แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและขีดคร่อมว่า

เพื่อเสนอร่างพ...หลักประกันชราภาพแห่งชาติ.....

 

ส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง

ตู้ ปณ. 55 ปณฝ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10321

 

รัฐควรทำอะไรเพื่อให้เกิดสวัสดิการชราภาพ

แก้ไขระบบ “กองทุนประกันสังคม” ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมคนส่วนใหญ่ และรัฐร่วมจ่ายเงินสมทบชราภาพ
25% (15 votes)
ผลักดันให้เกิด “การออมแห่งชาติ” ตามข้อเสนอของกรณ์ จาติกวนิช
8% (5 votes)
มี “หลักประกันชราภาพ” เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้
62% (37 votes)
ปล่อยให้ระบบ “ประกันภัยของบริษัทเอกชน” ทำงาน
5% (3 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 60 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว

Comments

อาวุธ's picture
อยากให้มีกฎหมายที่มีบทลงโทษรุนแรงกับข้าราชการ นักการเมือง ยกเลิก คำว่า ดุลยพินิจของผู้บริหาร(มีอำนาจ)เพราะดุลยพินิจของผู้มีอำนาจเลวๆ มันย่อมมีผลลัพธ์เลวๆเช่นกัน