เห็นด้วยหรือไม่กับข้อเสนอให้ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงทั้งสามฉบับ คือ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 หรือเห็นควรให้ยกเลิกเพียงบ

เก็บอาวุธทหาร: ยกเลิกกฎหมายความมั่นคง

เมื่อ 12 พ.ย. 2552
ออกแบบ
4

เห็นด้วยหรือไม่กับข้อเสนอให้ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงทั้งสามฉบับ คือ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 หรือเห็นควรให้ยกเลิกเพียงบ


เก็บอาวุธทหาร: ยกเลิกกฎหมายความมั่นคง

Comments

koyar_ni's picture
เห็นว่าควรจะยกเลิก และควรหากฎหมายอื่นที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากกว่านี้ เพราะ เรื่องราวในสามจังหวัดชายแดนใต้ ไม่ใช่ศึกสงคราม และต้องการแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีอย่างแท้จริง
Guregujo's picture
ผมไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกกฎหมาย
ตราบใดก็ตามที่กระบวนการฯยังใช้วิธีการ ตามนิยามการก่อการร้าย...ต้องปกป้องคนดีครับ
แต่แยกประเด็นกับการสะสางผลประโยชน์ของทหาร 3 จังหวัดชายแดนนะครับ หหึหึ
opop's picture
กระบวนการฯ อะไรครับ
แล้วนิยามของคำว่า"คนดี"คืออะไร ใครจะเป็นคนตัดสินว่าใครดีหรือไม่ดี
และถ้าคนที่ตัดสินว่าใครดีหรือไม่ดี เป็นคนไม่ดีเสียเองล่ะ ยังจะเชื่อคำตัดสิน
นั้นๆได้อยู่หรือ