คุณคิดว่าอะไรคือการทรมาน ?

ทำกฎหมาย คุ้มครองผู้ต้องหาไม่ให้ถูกซ้อม

เมื่อ 6 พ.ย. 2552
ออกแบบ
1

คุณคิดว่าอะไรคือการทรมาน ?


ทำกฎหมาย คุ้มครองผู้ต้องหาไม่ให้ถูกซ้อม

การตีความคำว่า “การทรมาน” มีนัยยะสำคัญมาก ในเบื้องต้น ทางเครือข่ายกำหนดกรอบของคำว่า “การทรมาน” ไว้หมายถึง การกระทำใดก็ตามโดยเจตนาที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

  1. เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศหรือคำสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจากบุคคลที่สาม
  2. การลงโทษบุคคลนั้น สำหรับการกระทำ ซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม กระทำหรือถูกสงสัยว่าได้กระทำ
  3. เป็นการข่มขู่ให้กลัวหรือเป็นการบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม
  4. เพราะเหตุผลใดใด บนพื้นฐานของการเลือกประติบัติ ไม่ว่าจะเป็นในรูปใด
เมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนั้นกระทำโดยหรือด้วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเจ็บปวด หรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจาก หรืออันเป็นผลจาก หรืออันสืบเนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย
เห็นว่าอย่างไร หรือเห็นว่าการทรมานควรมีความหมายที่เพิ่มเติมไปจากนี้อย่างไรบ้าง

Comments

samphan's picture
ปัญหาจะเกิดในการพิสูจน์การทรมานที่หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดแผลหรืออะไรที่ตรวจสอบได้
bact's picture
อ่านแล้วงง ๆ มันเป็น 4 ข้อ หรือยังไงอ่ะ อ่านแล้วมันกระโดด ๆ