ร่างพ.ร.บ. องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ร่างพ.ร.บ. องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เมื่อ 20 ต.ค. 2552
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
ร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ78.91 KB
แบบฟอร์มร่วมลงนามเสนอกฎหมาย51.12 KB


ที่มาภาพ : IH (40)

เครือข่ายนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมไทย จัดทำร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจคือ

 • ให้มีคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ประธานหนึ่งคน ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้รับเลือกจากบุคคลที่เป็นผู้แทนขององค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพจำนวน 4 คน และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากร ธรรมชาติหรือด้านสุขภาพจำนวน 4 คน (มาตรา5)
   
 • คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (มาตรา 16)
  1) กำหนดประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
  2)ให้ความเห็นต่อโครงการ หรือกิจกรรม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ รวมทั้งนโยบายหรือแผนซึ่งเป็นที่มาของโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว
  3) ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการให้ความเห็นต่อโครงการหรือกิจกรรม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพก่อนดำเนินการฯลฯ
   
 • จัดทำรายงานความเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมใด ให้คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานดังกล่าว (มาตรา25)
   
 • ให้ จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้สำนักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด (มาตรา 27)

 

ขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กำลังอยู่ในระหว่างเปิดให้ประชาชนช่วยกันลงชื่อให้ครบหนึ่งหมื่นชื่อเพื่อ เสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งยิ่งผลักดันร่างกฎหมายนี้ได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งเร่งเวลาที่จะทำให้การกำหนดหลักเกณฑ์โครงการต่างๆ มาอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน และน่าจะเป็นกลไกคอยถ่วงดุลป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นอีกหนึ่งทางออกของความขัดแย้งทั้งหลายได้

 

ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในหมื่นรายชื่อ ที่เสนอพ.ร.บ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ....
ขั้นตอนและวิธี
1. กรอกข้อมูลในแบบ ข.ก.๑ ตามไฟล์แนบ ให้ครบถ้วน
2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และขีดคร่อมว่า
– เพื่อเสนอร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ....
3. แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและขีดคร่อมว่า
– เพื่อเสนอร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ....
 
ส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง
ตู้ ปณ. 55 ปณฝ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10321