ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (ฉบับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)

ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (ฉบับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)

เมื่อ 25 ส.ค. 2552
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
แบบฟอร์มลงนาม41.11 KB
ร่างกฎหมายเข้าชื่อ ฉบับ มสช.41.57 KB

จากที่รัฐธรรมนูญ 2550 เปิดให้ประชาชนหมื่นคน เข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายได้ ซึ่งลดจำนวนรายชื่อลงมาจากที่รัฐธรรมนูญ 2540 เคย กำหนดไว้ว่าต้องเข้าชื่อกันให้ครบห้าหมื่นคน ทำให้ต้องมีการผลักดันกฎหมายฉบับใหม่มาแทน พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ..2542

 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กำลังผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับใหม่ เพื่อใช้แทนฉบับ พ.. 2542 โดย อาศัยประสบการณ์ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ผ่านมาเป็นบทเรียน ปรับปรุงกฎหมายเรื่องการเข้าชื่อเสียใหม่ เสนอออกมาเป็น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ฉบับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 
  1. เอกสารที่ใช้ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สามารถเลือกใช้ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
  2. กำหนดกรอบเวลาการทำงานของกกต. ในการตรวจสอบรายชื่อและทำบัญชีผู้เข้าชือเสนอกฎหมาย ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
  3. เปิด ช่องทางเพิ่ม ให้ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือในการร่างกฎหมาย จากสำนักเลขาธิการรัฐสภาหรือคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ และยังสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ได้อีกด้วย
  4. ระบุถึงการเข้าชื่อของประชาชนเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยใช้รายชื่อห้าหมื่นชื่อ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 291ของรัฐธรรมนูญ
ขณะนี้ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กำลังเปิดให้ประชาชนมาร่วมกันลงชื่อให้ครบหนึ่งหมื่นชื่อเพื่อเดินหน้าเสนอ กฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภา
 
อย่างไรก็ดี นอกจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติแล้ว ยังมีร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่ออีกฉบับหนึ่งที่ร่างโดยสถาบันพระปกเกล้า และก็กำลังอยู่ระหว่างการล่าชื่อให้ครบหมื่นชื่อเช่นกัน รายละเอียดในกฎหมายมีความแตกต่างกันเล็กน้อย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
 

คุณสามารถมีส่วนร่วมได้ โดยร่วมเป็นหนึ่งในหมื่นชื่อที่เสนอกฎหมาย
 
ขั้นตอนและวิธี
1. กรอกข้อมูลในแบบ ข..๑ ให้ครบถ้วน
2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และขีดคร่อมว่า
เพื่อเสนอร่างพ...ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.....
3. แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและขีดคร่อมว่า
เพื่อเสนอร่างพ...ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.....
 
ส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง
ตู้ ปณ. 55 ปณฝ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10321
 
 
 

 

ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของภาคประชาชนฉบับไหน ที่ชนะใจคุณ?

ร่างฉบับสถาบันพระปกเกล้า
93% (179 votes)
ร่างฉบับมสช. (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)
7% (13 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 192 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว