ที่มาของงบประมาณเพื่อจัดบำนาญประชาชนควรมาจากภาษี โดยควรจัดสรรจากภาษีส่วนใด อย่างไร (ภาษีรายได้? ภาษีทรัพย์สิน? ภาษีมูลค่าเพิ่ม? ภาษีที่ดิน? ภาษีมรดก? และภาษีที่จัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?) หรือมาจากแหล่งอื่นใด?

“หลักประกันชราภาพ” : บำนาญพื้นฐาน ไม่บังคับออม ไม่บังคับจน

เมื่อ 31 ก.ค. 2552
ออกแบบ
4

ที่มาของงบประมาณเพื่อจัดบำนาญประชาชนควรมาจากภาษี โดยควรจัดสรรจากภาษีส่วนใด อย่างไร (ภาษีรายได้? ภาษีทรัพย์สิน? ภาษีมูลค่าเพิ่ม? ภาษีที่ดิน? ภาษีมรดก? และภาษีที่จัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?) หรือมาจากแหล่งอื่นใด?


“หลักประกันชราภาพ” : บำนาญพื้นฐาน ไม่บังคับออม ไม่บังคับจน