ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อร่างพระราชบัญญัติ รวมในแก้วิกฤตสาธารณภัย พ.ศ....

ข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.รวมใจแก้วิกฤตสาธารณภัย สำหรับพิจารณาโดยประชาชน

เมื่อ 7 พ.ย. 2554
ออกแบบ
7

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อร่างพระราชบัญญัติ รวมในแก้วิกฤตสาธารณภัย พ.ศ....


Comments

yingcheep's picture

น่าจะมีการกำหนดหน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบและเข้าใจอย่างถูกต้องเพียงพอด้วย