มาตรการสำหรับภาวะรวมใจแก้วิกฤตสาธารณภัย น้ำท่วมปี 2554 ควรจะเป็นอย่างไร

ข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.รวมใจแก้วิกฤตสาธารณภัย สำหรับพิจารณาโดยประชาชน

เมื่อ 7 พ.ย. 2554
ออกแบบ
6

มาตรการสำหรับภาวะรวมใจแก้วิกฤตสาธารณภัย น้ำท่วมปี 2554 ควรจะเป็นอย่างไร


 

ผู้ร่างกฎหมายร่างมาตรา25ไว้ว่า

    “มาตรา๒๕ให้ภาวะรวมใจแก้วิกฤตสาธารณภัยตามมาตรา๒๔มีแผนมาตรการดังต่อไปนี้

[สำหรับพิจารณาโดยประชาชนคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา]”

ซึ่งหมายความว่าผู้ร่างกฎหมายเสนอให้มีการกำหนดแผนมาตรการสำหรับภาวะรวมใจแก้วิกฤติสาธารณภัยเหตุการณ์น้ำท่วมปี2554นี้ลงไปในร่างกฎหมายเลยแต่ตัวผู้ร่างกฎหมายเองยังไม่ได้กำหนดว่าแผนมาตรการนี้ควรจะมีลักษณะอย่างไรบ้างรัฐควรจะออกข้อกำหนดอะไรบ้าง

ซึ่งสำหรับร่างกฎหมายส่วนนี้ยังเปิดกว้างให้สังคมและประชาชนทุกคนร่วมกันพิจารณาเสนอความคิดเห็นได้

 

 

Comments