วัดจากอะไรว่า ใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย

ข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.รวมใจแก้วิกฤตสาธารณภัย สำหรับพิจารณาโดยประชาชน

เมื่อ 7 พ.ย. 2554
ออกแบบ
4

วัดจากอะไรว่า ใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย


 

เนื่องจากตามร่างฉบับนี้มีแนวคิดว่าให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดมาตรการพิเศษทางภาษีอากรหรือเงินประกันสังคมเพื่อจัดเก็บรายได้เข้ากองทุนและมีอำนาจกำหนดให้รัฐวิสาหกิจมีอำนาจเพิ่มมูลค่าหนี้เกินกว่าความเป็นจริงในใบเรียกเก็บหนี้ค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ได้แต่ไม่ให้เรียกเก็บจากผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย

ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องนิยามให้ชัดเจนว่า“ผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย” มีความหมายอย่างไรประกอบไปด้วยใครบ้าง

  

    ข้อน่าคิด :

    หากถูกน้ำท่วมไม่สูงและยังใช้ชีวิตตามปกติได้จะถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่?

    หากถูกน้ำท่วมเพียงแค่1-2วันจะถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่?

    หากไม่ถูกน้ำท่วมแต่ได้รับผลกระทบอย่างอื่นเช่นรายได้ลดลงหรือต้องออกจากงานจะถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่

    ผู้ที่เป็นญาติสนิทของผู้ได้รับผลกระทบไม่ถูกน้ำท่วมโดยตรงแต่ต้องเลี้ยงดูผู้ได้รับผลกระทบจะถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่?

    คำถามเหล่านี้คงต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบในหลายๆรูปแบบว่าความร้ายแรงของผลกระทบนั้นควรจะมากน้อยแค่ไหน?หากได้รับผลกระทบเล็กน้อยจะยังสามารถเป็นผู้เสียภาษีหรือเงินประกันสังคมในอัตราพิเศษเพื่อส่งเงินเข้ากองทุนได้อยู่หรือไม่?

Comments

opop's picture

เพื่อนของผู้ประสบภัยไม่น่าจะเป็นผู้ประสบภัย ตอนนี้ก็มีคนมาอยู่บ้านผมหลายคน ไม่เห็นว่ามันจะเดือดร้อนอะไรตรงไหน กับการเกื้อกูกันแค่นี้