วุ่นแล้ว ! แจกเข็ม-อุปกรณ์ฉีดป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ส่อผิดกฎหมาย

วุ่นแล้ว ! แจกเข็ม-อุปกรณ์ฉีดป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ส่อผิดกฎหมาย

เมื่อ 17 ส.ค. 2554

มติชนออนไลน์ รายงานว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นทางกฎหมายว่า ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ที่กำหนดมาตรการสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยการแจกเข็มและอุปกรณ์ให้กับผู้ติดยาเสพติด ว่าขัดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ผู้ที่กระทำอาจมีความผิดฐานสนับสนุนการเสพยาเสพติดด้วย

ก่อนหน้านี้ กรมควบคุมโรคหารือประเด็นปัญหาข้อกฎหมายไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การประกาศนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี  เพื่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ  ความเหมาะสมทางกฎหมาย นั้น   
 
กรมควบคุมโรคมีความประสงค์ขอหารือข้อกฎหมายในนโยบายลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ข้อ ๒.๓ เรื่องการสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด ตามร่างประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายลดอันตรายจากการใช้ ยาเสพติดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ เอชไอวี ว่าสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายหรือไม่
 
ล่าสุด คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมควบคุมโรค โดยได้รับฟังข้อเท็จจริงจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงและกรมควบคุมโรค) แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า มาตรการสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาดตามร่างประกาศฉบับดังกล่าว จะดำเนินการโดยใช้วิธีการส่งเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครไปให้ความรู้กับ ผู้ติดยาเสพติดที่เสพยาเสพติดโดยวิธีการฉีดเข้าสู่หลอดเลือดเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อและแนะนำให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด รวมทั้งใช้วิธีการแจกเข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาดให้แก่ผู้เสพยาเสพติด
    
คณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า  มาตรา ๕๗  และมาตรา ๕๘   แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ ซึ่งการเสพยาเสพติดบางประเภทตามมาตราดังกล่าวจะกระทำด้วยวิธีการใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดเข้าสู่ร่างกาย  ทางหลอดเลือดดำ ในกรณีนี้เข็มและอุปกรณ์ฉีดย่อมจะเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการกระทำความผิด หากมีบุคคลใดแจกเข็มและอุปกรณ์ฉีดแก่ผู้ติดยาเสพติดโดยมีเจตนาให้นำเข็มและอุปกรณ์ฉีดนั้นไปใช้ในการเสพยาเสพติด การกระทำดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการเสพยาเสพติด จึงเป็นการสนับสนุนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๖ ต้องรับโทษสองในสามของผู้เสพ  
 
นอกจากนี้ วิธีการดังกล่าวยังนำไปสู่ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายว่าขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๙๓/๑๔ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้อีกด้วย การกำหนดมาตรการและวิธีการในลักษณะเช่นที่หารือมานี้จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายด้วย
                  
เมื่อพิจารณาถ้อยคำตามร่างประกาศดังกล่าวในส่วนนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการแบบบูรณาการและครบวงจร มาตรการที่ ๒ การพัฒนาและให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด กรณีบริการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอชไอวี ข้อ ๒.๓  การสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด คำว่า "การสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด" หากกระทำการด้วยวิธีการแจกเข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาดแก่ผู้ติดยาเสพติดย่อมเป็นการขัดต่อบทบัญญัติที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้
 
 
 
ที่มาภาพ Dawn Huczek
 
 
 
 
 
เห็นด้วย
21% (28 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะผิดกฎหมาย
7% (9 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการส่งเสริมการเสพยา
72% (94 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 131 คน