เลือกตั้ง 66: เปิดปฏิทินการเลือกตั้งอย่างช้า เมื่อนายกฯ ยุบสภา 20 มี.ค.

เลือกตั้ง 66: เปิดปฏิทินการเลือกตั้งอย่างช้า เมื่อนายกฯ ยุบสภา 20 มี.ค.

เมื่อ 20 มี.ค. 2566

ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 จะเป็นวันครบวาระที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน อย่างไรก็ดี การยุบสภาฯ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำให้ กกต. ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างช้าที่สุด 45 วัน แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันยุบสภา ดังนั้นตามกฎหมายคนไทยจะได้เลือกตั้งใหม่อย่างช้าที่สุด คือ ไม่เกิน 20 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ สิ่งที่คนไทยควรติดตามหลังการยุบสภาไม่ใช่แค่วันเลือกตั้ง เราจึงคำนวณกรอบเวลาสำคัญไปจนถึงถึงวันเลือกตั้งให้ทุกคนจดใส่ปฏิทินไว้ เพื่อวางแผนล่วงหน้าก่อน กกต. ประกาศวันจริง

  

คนไทยจะรู้วันเลือกตั้งใหม่ ไม่เกิน 24 มี.ค. 66

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 103 ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 12 กำหนดว่า ภายใน 5 วันนับแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา ให้ กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา หรือหมายความว่า หากมีการยุบสภาในวันที่ 20 มีนาคม 2566 กกต. ต้องประกาศวันเลือกตั้งใหม่ให้คนไทยทราบภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566

คนไทยจะรู้เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.เขต-เบอร์พรรค และ แคนดิเดตนายกฯ ก่อน 22 เม.ย. 66

ตาม พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 12 กำหนดให้เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่เกิน 25 วัน นับตั้งแต่วันยุบสภา หรือ หมายความว่า หากมีการยุบสภาในวันที่ 20 มีนาคม 2566 กกต. ต้องเปิดรับสมัคร ส.ส.เขต ไม่เกินวันที่ 18 เมษายน 2566 และต้องเปิดรับสมัครเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน หรือต้องปิดรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตหลังวันที่ 22 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 48 กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หรือ เบอร์ผู้สมัครตามลำดับเลขที่ของหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งหมายความว่า ประชาชนจะทราบเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. เขต ในวันรับสมัคร และแต่ละเขตผู้สมัครก็อาจจะมีเบอร์ที่แตกต่างกันไปอีกด้วย

นอกจากนี้ ตาม พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 13 กำหนดให้ก่อนปิดสมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองต้องแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคมีมติจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี กล่าวคือ พรรคต้องเสนอแคนดิเดตนายกฯ ไม่เกิน 3 รายชื่อ ต่อ กกต. ประมาณวันที่ 22 เมษายน 2566

คนไทยได้เลือกตั้งอย่างช้า ไม่เกิน 20 พ.ค. 66

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 103 กำหนดให้ กกต. จัดเลือกตั้งภายใน 45 ถึง 60 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการยุบสภา หรือหมายความว่า หาก พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศยุบสภาในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ตามที่มีการคาดการณ์ไว้ คนไทยจะได้เลือกตั้งใหม่อย่างช้าที่สุด ไม่เกิน 20 พฤษภาคม 2566

ประเภทเรื่องน่าสนใจ: