การแจ้งการชุมนุม

กฎหมายการชุมนุม ประชาชนควรมีส่วนร่วม

เมื่อ 20 ก.ย. 2553
ออกแบบ
3

การแจ้งการชุมนุม


การชุมนุมที่ต้องแจ้งการชุมนุม (มาตรา10)

1.เป็นการชุมนุมสาธารณะ และ

2.การชุมนุมกระทบความสะดวกของประชาชนในที่สาธารณะ (มาตรา 12)

- ขัดขวางความสะดวกของประชาชนที่ใช้หรือเข้าออกที่สาธารณะนั้นตามปกติ

- ขัดขวางการให้บริการหรือใช้บริการท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีขนส่งสาธารณะ ระบบการขนส่งสาธารณะ หรือการสื่อสารสาธารณะอื่น

- กีดขวางทางเข้าออกสถานที่ตามมาตรา 8

ผู้มีหน้าที่ต้องแจ้ง : ผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุม

ผู้มีหน้าที่รับแจ้ง : หัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่หรือบุคคลอื่นตามรมต.กำหนด(มาตรา 5)

วิธีการแจ้ง : แจ้งเป็นหนังสือตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ระยะเวลาการแจ้ง : ก่อนการชุมนุม 72 ชั่วโมง

การผ่อนผันระยะเวลาการแจ้ง : สามารถขอผ่อนผันระยะเวลาการแจ้งได้ตามมาตรา 14 โดยผู้รับแจ้งต้องพิจารณาคำขอภายใน 24 ชั่วโมง และหากผู้ชุมนุมไม่พอใจในผลการพิจารณาสามารถยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 30 วัน

ข้อยกเว้น : กรณีชุมนุมในที่ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา 9