คำร้องของนักคณิตศาสตร์ ต่อ กกต.

คำร้องของนักคณิตศาสตร์ ต่อ กกต.

เมื่อ 15 พ.ค. 2562

สร้างสรรค์ วรัคคกุล

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์

Boston College สหรัฐอเมริกา

 

 

 

 

สี่สิบห้าวันหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ฤกษ์ประกาศสูตรคำนวณเปลี่ยนคะแนนเสียงของประชาชนกว่า 35 ล้านเสียงให้เป็น .. แบบบัญชีรายชื่อ สูตรที่จะทำให้มีพรรคการเมืองในรัฐสภาถึง 27 พรรค มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย!

 

มองในแง่นี้ผู้ชนะการเลือกตั้งอาจไม่ใช่พรรคเพื่อไทย หรือพรรคพลังประชารัฐ หากแต่เป็นพรรคขนาดเล็ก อย่าง พรรคไทรักธรรม หรือพรรคพลังธรรมใหม่ ที่เตรียมส่งสมาชิกพรรคเข้าสภาฯ ได้สำเร็จหนึ่งที่นั่ง แม้ว่าได้จะคะแนนเสียงจากทั่วประเทศในหลักสามหมื่นต้นๆ ประมาณครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยที่ 7.1 หมื่นเสียงต่อที่นั่งทั้งประเทศ

 

ในขณะที่ความคิดเห็นที่หลากหลายของนักการเมืองจากหลายพรรค ผู้เป็นตัวแทนของคนจากหลายภาคส่วนอาจจะส่งผลดีต่อการเมืองไทยยุคใหม่ ผมในฐานะนักศึกษาคณิตศาสตร์ มองว่า สูตรการคำนวณและผลลัพธ์จำนวน .. ตามประกาศล่าสุดของ กกตเป็นการใช้คณิตศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมุ่งหวังว่า ระบบบัญชีรายชื่อนั้นจะช่วยเติมเต็มจำนวน .. ให้กับแต่ละพรรคเพื่อให้เป็นไปตามอัตราส่วนของคะแนนเสียงจากทั้งประเทศตามที่จะเป็นไปได้

 

คณิตศาสตร์เป็นผลของความพยายามของมนุษยชาติในการค้นหา ประมวลผล และอธิบายปรากฏการณ์รอบตัว กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์จึงมีความเป็นสากล ไม่ขึ้นอยู่กับมุมมองหรือบริบท อัตราส่วน 71,000 ต่อย่อมมีความหมายเหมือนกันทุกที่ในโลก! นั่นแสดงให้เห็นว่าให้เห็นว่า กระบวนการคณิตศาสตร์ที่จะถูกนำมาใช้ในกฎหมาย จะต้องผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบให้มีความเป็นกลาง เพื่อเป้าหมายที่ชอบธรรม เพราะเมื่อวิธีคำนวณได้ถูกยอมรับให้เป็นกฎแล้ว ย่อมให้ผลลัพธ์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

 

ผมคาดว่า คณะร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เลือกใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม เพื่อไม่ให้คะแนนเสียงของพรรคที่แพ้ในแต่ละเขตเลือกตั้งต้องหายสูญ และเพื่อให้แต่ละจำนวน .ที่แต่ละพรรคได้รับมีสัดส่วนเหมาะสมกับคะแนนเสียงจากทั้งประเทศ โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และพ...ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร .. 2561 มาตรา 128 และ 129 ไม่เพียงแค่กำหนดว่า แต่ละพรรคพึงมีจำนวน .. โดยประมาณเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงทั้งประเทศ หารด้วยหมื่นเสียง แต่ยังระบุไว้ชัดเจนว่า พรรคการเมืองจะมีผู้แทนในสภามากไปกว่าจำนวน .. ที่พึงมีไม่ได้ เว้นแต่ว่า พรรคจะได้ผู้แทนจำนวนมากจากระบบแบ่งเขตไปแล้ว

 

ทั้งนี้ก็เพราะรัฐธรรมนูญยังคงยึดหลักเสียงข้างมากของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น (นี่เป็นเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยส่ง ส.. ระบบแบ่งเขตเข้าสภาถึง 136 ที่นั่ง แต่ด้วยคะแนนเฉลี่ยต่อที่นั่งเพียง 5.8 หมื่นคะแนน

 

หากคุณเชื่อมั่นว่า วิธีการแบ่งจำนวน .. ตามรัฐธรรมนูญมีความยุติธรรมแล้ว คุณจะเห็นว่าปัญหาของการตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของ กกต. เพื่อให้ที่นั่ง .. กับพรรคที่สื่อมวลชนเรียกว่า พรรคขนาดจิ๋ว จำนวน 11 พรรค ซึ่งได้เสียงต่ำกว่า 7.1 หมื่นคะแนน ไม่ใช่แค่การคิดเลขที่ผิดที่ใส่จำนวนผู้แทนเป็นทศนิยม แต่เป็นการแสดงความไม่ยุติธรรมที่ขัดต่อหลักการจัดสรรปันส่วนและต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วย

 

11 ที่นั่งนี้ ต้องแลกมากับที่นั่ง .. ที่พรรคอื่น ควรจะได้ โดยพรรคใหญ่ทั้งสองขั้วการเมืองต้องเสียที่นั่งกันถ้วนหน้า ในทางกลับกัน กกตทำให้พรรคขนาดเล็กมีผู้แทนที่มากเกินกว่าสัดส่วนของผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ให้ความไว้วางใจกับนโยบายของพรรค และเมื่อเข้าสู่สภาฯ คุณจะปฏิเสธไม่ได้ว่า 11 พรรคจิ๋วนี้เป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกนายกรัฐมนตรี

 

การใช้สูตรคำนวณจำนวน .. ของ กกต. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ไม่ใช่ครั้งแรกที่คณิตศาสตร์ส่งอิทธิพลต่อการเมืองไทย ทุกๆ ไม่กี่ปี เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับเก่าถูกยกเลิกและฉบับใหม่ถูกยกร่าง คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญก็คิดค้นระบบการเลือกตั้ง พร้อมกับสูตรคำนวณใหม่ๆ ที่พลิกโฉม (หรือพยายามพลิกโฉม) การเมืองไทยไปเสียทุกครั้ง

 

ปี 2562 นี้ คนไทยได้ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรกหลังจากการเมืองเว้นวรรคไป 5 ปี กกตควรใช้โอกาสในช่วงที่การเมืองยังเปราะบางเช่นนี้ ในการแสดงให้ประชาชนเห็นว่า กฎหมายสูงสุดของประเทศยังมีความศักดิ์สิทธิ์ สร้างบรรทัดฐานให้กับการเมืองของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ นักคณิตศาสตร์อย่างผมจึงขอให้ กกตพิจารณาทบทวนสูตรที่ประกาศ และปฏิบัติตามข้อกำหนดคณิตศาสตร์ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ เพื่อให้ผู้แทนของราษฎรแต่ละคนในสภาฯ เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างเสมอภาคกัน

 

 

[ ดูรายละเอียดสูตรการใช้คำนวณเพิ่มเติม คลิกที่ ]