คนอายุ 18-25 กว่า 7,000,000 คนยังไม่เคยเลือกตั้ง แต่ใช้สิทธิเสนอกฎหมายได้

คนอายุ 18-25 กว่า 7,000,000 คนยังไม่เคยเลือกตั้ง แต่ใช้สิทธิเสนอกฎหมายได้

เมื่อ 20 ส.ค. 2561

 

 

"การเลือกตั้ง" ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นห่างหายจากประเทศไทยนานกว่าสี่ปีแล้ว ตั้งแต่คสช. ยึดอำนาจ ตลอดสี่ปีที่ผ่านมาประชาชนกลายเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแต่ในนามแต่ไม่มีโอกาสใช้สิทธิเลือกกำหนดเพื่ออนาคตหรือทิศทางการพัฒนาของประเทศ

การเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นการเลือกตั้งที่คนส่วนหนึ่งไม่ยอมรับและทำการปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งบางแห่งจนทำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในวันเดียวกันตามที่กฎหมายกำหนด ศาลรัฐธรรมนูญจึงตัดสินให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะ คะแนนเสียงของคนที่ไปใช้สิทธิในวันนั้นจึงไม่ถูกนับกลายเป็นเสียงที่ไร้ความหมาย 
 
การเลือกตั้งครั้งสุดท้ายที่ประชาชนเสียงของประชาชนมีความหมายอย่างแท้จริงต้องย้อนกลับไปถึงการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 หรือเมื่อเจ็ดปีที่แล้ว คนรุ่นใหม่ที่เกิดระหว่างปี 2543-2536 ซึ่งปัจจุบันมีอายุระหว่าง 18-25 ปี เป็นกลุ่มคนที่ยังอายุไม่ถึงเกณฑ์ในการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนั้นจึงยังคงต้องรอคอยการใช้สิทธิเลือกตั้งที่สุดท้ายแล้วเสียงของพวกเขาจะมีความหมายต่อไป โดยข้อมูลจากกรมการปกครองระบุว่า ประชากรไทยที่เกิดในช่วงเวลานี้ มีถึง 7,170,270 คน 
แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ความคิดเห็น ความต้องการ และสิทธิของประชาชนจะไม่มีที่ทางในการขับเคลื่อนประเทศเสียเลย เพราะวันนี้ยังมีสิทธิในการ "เข้าชื่อเสนอกฎหมาย" เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองและกำหนดอนาคตของตัวเองได้ 
 
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 2550 รวมทั้งฉบับปัจจุบัน (2560) ให้การรับรองไว้ 

มาตรา 133 ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับที่มาของกฎหมายกำหนดไว้ใน (3) ว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถเข้าชื่อกันให้ครบ 10,000 คน เพื่อนำเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของตัวเอง ต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาผ่านออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ โดยทั้ง 10,000 คน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน กรอกแบบฟอร์ม "ข.ก.1" และแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาให้สมบูรณ์ด้วย 
 
ขณะที่การเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการใช้สิทธิทางอ้อม เลือกตัวแทนเข้าไปใช้อำนาจรัฐแทนเรา ยังไม่สามารถทำได้ในเร็ววันนี้ การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ซึ่งเป็นการใช้สิทธิทางตรง เพื่อนำเสนอสิ่งที่ประชาชนต้องการ คือการใช้สิทธิทางการเมืองที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน รวมถึงคนอายุ 18-25 ปี เจ็ดล้านคนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือเคยใช้สิทธิแล้วแต่ถูกประกาศให้เป็นโมฆะสามารถทำได้ในตอนนี้

และหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนใดต้องการเห็นการกลับมาของประชาธิปไตย ต้องการทวงคืนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกจำกัดภายใต้ยุค คสช. ต้องการเห็นอำนาจพิเศษของทหารถูกยกเลิกไป สามารถร่วมเข้าชื่อเสนอ ร่างพ.ร.บ.เพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่งของ คสช. รวม 35 ฉบับได้ ที่ www.ilaw.io 
 
โดยขั้นตอนง่ายๆ สามารถทำเองจากที่บ้านก็ได้ ดังนี้
 
1. ดาวน์โหลด แบบแสดงรายละเอียดเพื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมาย หรือ แบบ ข.ก.๑. (คลิก) และพิมพ์ลงกระดาษ A4
 
2. กรอกข้อมูลในแบบ ข.ก.๑ ให้ครบถ้วน 
 
3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ สำเนาบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ พร้อมเซ็นสำเนาให้ถูกต้อง และขีดคร่อมว่า “ใช้เพื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ คำสั่ง คสช. เท่านั้น”
 
4. ตรวจสอบลายเซ็นต์บน "แบบ ข.ก.๑" และ "สำเนาบัตรประชาชน" ให้เหมือนกัน
 
5. ส่งเอกสารทั้งหมดมายัง ตู้ปณ.79 ปณศ.สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400